НАУКОВИЙ ФАХОВИЙ ЖУРНАЛ “ІНФОРМАЦІЯ І ПРАВО”

Журнал “Інформація і право” зареєстрований в Міністерстві юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 20117-9917ПР від 05.07.13 р.).

Співзасновниками журналу є: Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН УкраїниНаціональна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України, Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Програмні цілі – висвітлення результатів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з актуальних проблем становлення і розвитку інформаційного суспільства та інтеграції України у світовий інформаційний простір, інформаційного права, соціальних комунікацій та інформатизації, міжнародного інформаційного права та інформаційної безпеки.

Згідно з Наказом МОН України від 02.07.20 р. № 886 (додаток 4) журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія “Б”, галузь науки - юридичні, спеціальність - 081. У журналі можуть публікуватися матеріали стосовно дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата наук (доктора філософії – Ph.D.) і доктора наук у галузі юридичних наук.

Друковане періодичне видання ІНФОРМАЦІЯ І ПРАВО внесене в міжнародну базу даних періодичних видань, згідно відповідного номеру ISSN, розміщується на інформаційній платформі “Наукова періодика України”, через яку здійснюється інтеграція з регіональним Реєстром DOI, Системою CrossRef, Міжнародним реєстром ORCID.

Електронна версія журналу "Інформація і право"


  

До читачів
журналу “Інформація і право”
 
 
 Шановні читачі!
 
Сучасний світ наприкінці XX – на початку ХХІ століття зазнав радикальних політичних, економічних, соціальних, духовних, технологічних, екологічних змін. Людство зіткнулося з цілою низкою небачених раніше глобальних проблем, зокрема, таких, як проблеми виживання, системної трансформації і розвитку. Особливий характер новітніх глобальних трансформаційних процесів зумовлює потребу їх глибокого осмислення з метою подальшої оптимізації суспільного розвитку. Без розуміння глобальних проблем не можна кваліфіковано підійти до формування національних цілей і стратегій та сподіватись на безпечний розвиток у майбутньому.
 
У цьому контексті заслуговують на підтримку слова Михайла Драгоманова, який у далекому XIX столітті писав, що “уся практична мудрість людська може бути в тому, щоби вбачити напрямок руху світового, його міру, закон і послужитись тим рухом”. Сьогодні, на початку XXI століття, ці слова залишаються актуальними для України, перед якою після здобуття незалежності постала важлива і складна проблема адаптації та інтеграції в сучасному світі. Як і решта держав, Україна не може вирішити власні проблеми без врахування впливу глобальних факторів, викликів і загроз.
 
В умовах інформаційної революції, що відбулася в Україні та світі в останні десятиліття, однією з ключових особливостей світового соціально-економічного прогресу є зростання значимості інформації в суспільних відносинах. Широке впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій і систем, удосконалення техніко-технологічних засобів збирання, зберігання, використання та поширення інформації призвели до стрімкого розвитку інформаційних відносин, розбудови інформаційного суспільства та формування світового інформаційного простору.
 
Ми маємо справу з інформацією на кожному кроці: в інформаційних технологіях, системах управління і зв’язку, в мовах, в інформаційних системах живих клітин. Тому заслуговують на увагу висновки сучасної науки, що інформація є однією з фундаментальних, універсальних та основоположних величин, які становлять основу світобудови.
 
Водночас поряд з позитивними надбаннями процеси інформаційної глобалізації призвели до виникнення новітніх викликів і загроз безпеці людини, суспільства і держави, зокрема, створення інформаційної зброї, поширення інформаційних операцій і воєн, інформаційно-психологічного маніпулювання свідомістю людини, інформаційних впливів, які руйнують соціокультурні цінності народу.      
 
За таких умов перед Україною як суверенною державою та суб’єктом міжнародного права постає низка новітніх завдань, що потребують всебічного наукового опрацювання. До основних із них слід віднести комплекс теоретичних та прикладних проблем становлення і розвитку інформаційних відносин, інформаційної діяльності, соціальних комунікацій та інформаційного права, інформатики та інформатизації, міжнародних і державно-правових проблем інтеграції у світовий інформаційний простір, забезпечення інформаційної безпеки та інформаційного суверенітету України.
 
Переконаний, що заснування й видання загальнодержавного фахового журналу “Інформація і право” за участю Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Науково-дослідного центру правової інформатики Національної академії правових наук України та Вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” є наочним прикладом інтеграції науки і освіти, сприятиме висвітленню результатів фундаментальних і прикладних міжгалузевих і міждисциплінарних наукових досліджень в інформаційній сфері, розвиткові правової та інформаційної культури в Україні.
 
                     Президент
Національної академії наук України,
          академік НАН України 
Б.Є.Патон

                                                      

 

 
 
До читачів
журналу “Інформація і право”
 
 
Шановні читачі!
  
До числа найважливіших і ключових проблем сучасності відносяться питання виникнення, природи та сутності інформації, її впливу на людину і суспільство, розвитку інформаційних технологій, соціальних комунікацій, їх впровадження у діяльність людини, пов’язані з ними правові, соціально-економічні, політичні та інші процеси. Особливої ваги нині набуває розбудова в Україні та світі “інформаційного суспільства”, свідченням чого є проголошення Президентом України 2011 року Роком освіти та інформаційного суспільства.
 
Теоретичне осмислення цих проблем – об’єктивна потреба і необхідна передумова подальшого розвитку цивілізації та науково-обґрунтованого управління процесами сталого розвитку суспільства і держави. Насамперед, це пов’язано зі зміною стилю мислення, поглядів, а подекуди й поведінки мільйонів громадян різних країн, що обумовлені впливом сучасних досягнень науки та стрімким розвитком інформаційних технологій. За цих умов вкрай актуальними постають фундаментальні зміни сучасної гуманітарної парадигми, соціальних комунікацій і соціального управління та проблеми розуміння нових інформаційних відносин, ролі й місця права і правової науки в умовах розвитку глобальних інформаційних процесів.
 
Вітчизняними та іноземними вченими активно досліджуються розвиток, взаємозв’язки та взаємовплив базових концепцій різних наукових напрямків і шкіл (загальної теорії систем, інформатики, кібернетики, сінергетики та ін.) на зміни в уявленні й розумінні правового статусу і правового простору життя та діяльності людини в інформаційному суспільстві. Широко вивчаються взаємозв’язки правових проблем постіндустріального суспільства зі змінами традиційних уявлень про право як про ідеали справедливості, механізм захисту прав, свобод та безпеки людини, із реальними особливостями нормативних систем різних держав, котрі часто закріплюють ті чи інші форми нерівності в доступі до інформації, обмеження прав громадян в інформаційній сфері тощо. За цих умов актуальною також постає проблема пошуку балансу між потребою суспільства і держави в інформаційній безпеці та потребою в забезпеченні прав і свобод людини і громадянина в інформаційній сфері.
 
З огляду на викладене реалізація нової ідеї щодо заснування міжгалузевого фахового наукового видання “Інформація і право” є вчасним і актуальним заходом розвитку сучасної наукової думки. На наш погляд, це видання має декілька важливих особливостей.
 
По-перше, інноваційна міжгалузева спрямованість журналу має висвітлювати результати досліджень в галузі юридичних наук, соціальних комунікації і технічних наук через призму гуманітарних і технологічних проблем розбудови інформаційного суспільства та юридичного оформлення і врегулювання його основних складових.
 
По-друге, позитивною виглядає влучна ідея об’єднання провідних вчених у різних сферах інформаційної діяльності у складі єдиної редакційної колегії журналу.
 
По-третє, поява цього видання є наочним прикладом інтеграції фундаментальної академічної та вузівської науки в особі засновників журналу – Науково-дослідного центру правової інформатики з правами науково-дослідного інституту Національної академії правових наук України, Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського Національної академії наук України та Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”.
 
Усе зазначене сприятиме започаткуванню комплексної наукової дискусії вітчизняних та іноземних вчених з актуальних інформаційно-правових проблем сучасної України та світової спільноти. 
 
                              Президент
Національної академії правових наук України,
                   академік НАН України   
 В.Я. Тацій

   


 

Наукова рада журналу

 

Пилипчук Володимир Григорович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України – голова наукової ради.

Бебик Валерій Михайлович, доктор політичних наук, професор – зас. голови наукової ради.

Дубровіна Любов Андріївна, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України – зас. голови наукової ради.

Копан Олексій Володимирович, доктор юридичних наук, професор.

Куйбіда Василь Степанович, доктор наук з державного управління, професор.

Марущак Анатолій Іванович, доктор юридичних наук, професор.

Нор Василь Тимофійович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України.

Оніщенко Олексій Семенович, доктор філософських наук, професор, академік НАН України.

Петришин Олександр Віталійович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України.

Покутний Сергій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор.

Савінова Наталія Андріївна, доктор юридичних наук, с.н.с.

Скулиш Євген Деонізійович, доктор юридичних наук, професор.

Таланчук Петро Михайлович, доктор технічних наук, професор.

Тихий Володимир Павлович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України.

Фурашев Володимир Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, с.н.с.

Шемшученко Юрій Сергійович, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України.

Редакційна колегія

 

Буханевич Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України  – голова редакційної колегії.

Брижко Валерій Михайлович, доктор філософії з юридичних наук, с.н.с. – зас. голови редакційної колегії.

Довгань Олександр Дмитрович, доктор юридичних наук, професор  – зас. голови редакційної колегії.

Арістова Ірина Василівна, доктор юридичних наук, професор.

Баранов Олександр Андрійович, доктор юридичних наук, с.н.с.

Беднарук Вальдемар, доктор габілітований (Люблінський католицький університет, Польща).

Бєляков Костянтин Іванович, доктор юридичних наук, професор.

Вронська Тамара Василівна, доктор історичних наук, с.н.с.

Дзьобань Олександр Петрович, доктор філософських наук, професор.

Доронін Іван Михайлович, доктор юридичних наук, доцент.

Золотар Ольга Олексіївна, доктор юридичних наук, с.н.с.

Корж Ігор Федорович, доктор юридичних наук, с.н.с.

Ланде Дмитро Володимирович, доктор технічних наук, професор.

Настюк Василь Якович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України.

Ткачук Тарас Юрійович, доктор юридичних наук, доцент.

Чистоклетов Леонтій Григорович, доктор юридичних наук, професор.

Шевчук Олександр Михайлович, доктор юридичних наук, доцент.

Шеффлер Томаш, доктор філософії з юридичних наук (Вроцлавський університет, Польща).

 
До відома авторів
 
Інформація і право” – спеціалізований науковий фаховий журнал за результатами фундаментальних і прикладних наукових досліджень, а також дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук з проблем права та інформаційного законодавства, правової інформатики, інформаційних технологій, інформатизації, інформаційної і національної безпеки та інформаційних ресурсів в інших галузях права в умовах становлення інформаційного суспільства.
Зміст матеріалів статей має описувати та пояснювати наукове вирішення визначених автором завдань згідно з такими основними напрямами досліджень, як:
інформаційне право; правова інформатика, інформаційна і національна безпека.
Редакційна колегія журналу звертає увагу авторів статей, які подаються на розгляд та відбір для друку, на необхідність дотримання правил, встановлених Постановою президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”.
 
У зв’язку із зазначеним пропонуємо:
 
1)     Подавати статтю українською мовою, виготовлену у друкарський спосіб, та її електронну версію (структура та зміст якої повністю відповідають друкованому варіанту) у вигляді файлу:
 
  у текстовому редакторі Word, шрифт – Times New Roman, з розширенням .doc, кегль – 13;
  параметри сторінки – формат А-4, розташування тексту (таблиці) книжне, береги поля (верхній, нижній, лівий і правий краї) 20 мм;
  відстань між рядками 1 інтервал;
  кількість матеріалу однієї статті – не більше 15 стор. 
 
Стаття має передбачати такі обов’язкові структурні елементи:
 
·  УДК;
·  ім’я та прізвище (укр. та англ. мовами), науковий ступінь, вчене звання автора, а також – ідентифікатор ORCID, при наявності;
·  назва статті (укр. та англ. мовами);
·  анотації та ключові слова (укр., англ., рос.  мовами);
·  розв’язання проблеми, шляхом наукового вирішення завдання:
- постановка проблеми (загальна характеристика);
- результати аналізу наукових публікацій (досліджень), в яких започатковано розв’язання проблеми, виділення не вирішених її частин, котрим присвячується стаття;
- наведення аргументів, які підтведжують актуальність і новизну роботи;
- формування мети (постановка завдання) статті;
виклад основного матеріалу – опис вирішення завдання та обґрунтування наукової цінності та практичного значення визначених у статті результатів;
· висновки за результатами розв’язання проблеми та вирішення завдання, які визначають наукову новизну роботи. Можуть супроводжуватися пропозиціями, оцінками, гіпотезами, описаними у статті, а також визначенням перспектив подальших досліджень;
·  використана література. Бібліографічний опис списку використаних джерел може оформлятися автором за його вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання” або зі стилем OSCOLA (Стандарт Оксфордського університету для цитування юридичних документів) віднесених п. 11. Наказу МОН України від 12.01.17 р. № 40 до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій;
·  підпис, адреса (е-адреса), телефон автора.
 

2)     Подавати письмовий Відгук на статтю, підписану особою, що має науковий ступінь.

Відгук має бути чітко структурований та обґрунтований згідно з такими частинами:

·  актуальність теми;
·  новизна та обґрунтованість одержаних наукових результатів;
·  наукова (практична) цінність результатів;
·  висновок про можливість публікації в науковому виданні.
 
3)     Рукопис статті та Відгук мають бути ретельно вичитаними, виправленими і підписаними відповідними особами.   
 

4)    Окремим файлом автори подають електронну версію розширеної анотації статті  (до 1 сторінки формату А-4) англійською мовою, яка буде розміщена на веб- сторінці журналу, відповідно до наказу Монмолодьспорту України “Про затвердження порядку формування переліку наукових фахових видань України” від 17.10.12 р. № 1111.  

 
Шановні автори!                
                                            
                                  
Організаційне та ресурсне забезпечення видання журналу покладається на ДНУ ІІБП НАПрН України (за підтримки Університету «Україна»). Інформаційна підтримка здійснюється Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського НАН України та Університетом «Україна». Сфера розповсюдження - загальнодержавна. Мова видання - українська. 

Розсилка журналу здійснюється згідно з наказом ВАК України “Про затвердження Переліку установ і організацій, до яких обов’язково належить надсилати наукові видання, у яких публікуються основні результати дисертаційних робіт ” від 04.04.00 р. № 175. Матеріали статей також будуть опубліковані в електронному вигляді на сайті ДНУ ІІБП НАПрН України.

Підготовлена стаття надається в ДНУ ІІБП НАПрН України (e-mail: bvm777@ukr.net або pravo@ndcpi.org.ua, тел. : (044) 235-22-90, контактна особа: Брижко Валерій Михайлович) для проведення попередньої оцінки. Після цього здійснюється оплата, а стаття передається до редакційної колегії журналу.

Реквізити для сплати послуг щодо публікації: ПІБ, Державна наукова установа “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України”.         
Р/р UA288201720313201002201011870 в Державній казначейській службі України МФО: 820172, ЄДРПОУ: 25959933 (з приміткою – за науковий журнал).

Адреса редакції: 04053,  Україна, м. Київ, пров. Несторівський, 4.

Копію квитанції прохання направити на е-адресу: bvm777@ukr.net

 

До уваги!

Редакційна колегія не завжди поділяє погляди авторів публікацій. 
·  Редакційна колегія залишає за собою право на:
–  відхилення матеріалів статей, які не відповідають тематиці журналу, або таких, які виконані з порушенням зазначених  вимог до оформлення статей та Відгуків;

– внесення до статті змін редакційного змісту у зв’язку зі скороченням обсягу матеріалу. 

Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.

 
 
 
 

Видання НДІІП