До відома авторів

Редакційна колегія журналу звертає увагу авторів статей, які подаються на розгляд та відбір для друку, на необхідність дотримання правил, встановлених Постановою президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”.
 
У зв’язку із зазначеним пропонуємо:
 
1)     Подавати статтю українською мовою, виготовлену у друкарський спосіб, та її електронну версію (структура та зміст якої повністю відповідають друкованому варіанту) у вигляді файлу:
 
  у текстовому редакторі Word, шрифт – Times New Roman, з розширенням .doc, кегль – 13;
  параметри сторінки – формат А-4, розташування тексту (таблиці) книжне, береги поля (верхній, нижній, лівий і правий краї) – 20 мм;
  відстань між рядками – 1 інтервал;
  кількість матеріалу однієї статті – не більше 15 стор. 
 
Стаття має передбачати такі обов’язкові структурні елементи:
 
·  УДК;
·  ім’я та прізвище (укр. та англ. мовами), науковий ступінь, вчене звання автора, а також – ідентифікатор ORCID, при наявності;
·  назва статті (укр. та англ. мовами);
·  анотації та ключові слова (укр., англ., рос.  мовами);
·  розв’язання проблеми, шляхом наукового вирішення завдання:
постановка проблеми (загальна характеристика);
- результати аналізу наукових публікацій (досліджень), в яких започатковано розв’язання проблеми, виділення не вирішених її частин, котрим присвячується стаття;
- наведення аргументів, які підтведжують актуальність і новизну роботи;
формування мети (постановка завдання) статті;
виклад основного матеріалу – опис вирішення завдання та обґрунтування наукової цінності та практичного значення визначених у статті результатів;
· висновки за результатами розв’язання проблеми та вирішення завдання, які визначають наукову новизну роботи. Можуть супроводжуватися пропозиціями, оцінками, гіпотезами, описаними у статті, а також визначенням перспектив подальших досліджень;
·  використана література. Бібліографічний опис списку використаних джерел може оформлятися автором за його вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання” або зі стилем OSCOLA (Стандарт Оксфордського університету для цитування юридичних документів) віднесених п. 11. Наказу МОН України від 12.01.17 р. № 40 до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій;
·  підпис, адреса (е-адреса), телефон автора.
 

2)     Подавати письмовий Відгук на статтю, підписану особою, що має науковий ступінь.

Відгук має бути чітко структурований та обґрунтований згідно з такими частинами:

·  актуальність теми;
·  новизна та обґрунтованість одержаних наукових результатів;
·  наукова (практична) цінність результатів;
·  висновок про можливість публікації в науковому виданні.
 
3)     Рукопис статті та Відгук мають бути ретельно вичитаними, виправленими і підписаними відповідними особами.   
 

4)    Окремим файлом автори подають електронну версію розширеної анотації статті  (до 1 сторінки формату А-4) англійською мовою, яка буде розміщена на веб- сторінці журналу, відповідно до наказу Монмолодьспорту України “Про затвердження порядку формування переліку наукових фахових видань України” від 17.10.12 р. № 1111.  

 
Шановні автори!                
                                            
                                  
Організаційне та ресурсне забезпечення видання журналу покладається на ДНУ ІІБП НАПрН України (за підтримки Університету «Україна»). Інформаційна підтримка здійснюється Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського НАН України та Університетом «Україна». Сфера розповсюдження - загальнодержавна. Мова видання - українська. 

Розсилка журналу здійснюється згідно з наказом ВАК України “Про затвердження Переліку установ і організацій, до яких обов’язково належить надсилати наукові видання, у яких публікуються основні результати дисертаційних робіт ” від 04.04.00 р. № 175. Матеріали статей також будуть опубліковані в електронному вигляді на сайті ДНУ ІІБП НАПрН України.

Підготовлена стаття надається в ДНУ ІІБП НАПрН України (e-mail: bvm777@ukr.net або pravo@ndcpi.org.ua, тел. : (044) 235-22-90, контактна особа: Брижко Валерій Михайлович) для проведення попередньої оцінки. Після цього здійснюється оплата, а стаття передається до редакційної колегії журналу.

Реквізити для сплати послуг щодо публікації: ПІБ, Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України». Р/р UA288201720313201002201011870 в Державній казначейській службі України, МФО: 820172, ЄДРПОУ: 25959933 (з приміткою – за науковий журнал).

Адреса редакції: 04053,  Україна, м. Київ, пров. Несторівський, 4.

Копію квитанції прохання направити на е-адресу: bvm777@ukr.net

 

До уваги!

Редакційна колегія не завжди поділяє погляди авторів публікацій. 
·  Редакційна колегія залишає за собою право на:
–  відхилення матеріалів статей, які не відповідають тематиці журналу, або таких, які виконані з порушенням зазначених  вимог до оформлення статей та Відгуків;

– внесення до статті змін редакційного змісту у зв’язку зі скороченням обсягу матеріалу. 

Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.