Нормативно-правові та методологічні засади упорядкування інформаційних відносин

       
В. Брижко (науковий керівник проекту), В. Цимбалюк, М. Швець; за ред. В. Тація, В. Тихого, М. Швеця. - К.: ТОВ "ПанТот", 2009 р. - 324 с.
       
 
        Науково-методологічний посібник створено на завдання Державного управління справами та Національного центру євроатлантичної інтеграції України.
        Посібник містить методично оброблений та систематизований навчальний матеріал з теоретичних та практичних питань упорядкування суспільних відно­син щодо інформації, інформатики та інформатизації у зв'язку із становленням інформаційного права як нової юридичної науки та навчальної дисципліни в умо­вах формування інформаційного суспільства.
        Рекомендується для фахівців з державного управління, юристів, викладачів, аспірантів, студентів юридичних та інших закладів щодо законотворчої, правозастосовної, правоосвітньої діяльності у сфері інформаційного права та інформа­ційного законодавства.
 

 

 
ЗМІСТ
 
Перелік скорочень.......................................................................................................
6
 
ВСТУП ............................................................................................................................
7
 
Розділ 1 ПРАВА ЛЮДИНИ І СВОБОДИ ГРОМАДЯНИНА У ЗВ'ЯЗКУ З СТАНОВЛЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА...........................................................
10
 
1.1. Генезис та розвиток прав людини і свобод громадянина...........................
10
1.1.1. Становлення прав людини і свобод...................................................................
10
1.1.2. Права людини у міжнародних документах.........................................................
21
1.1.3. Інформаційні права у класифікації прав людини..............................................
26
1.2. Інформаційна політика.......................................................................................
28
1.2.1. Інформаційна політика розвинених країн...........................................................
28
1.2.2. Інформаційна політика в Україні........................................................................
35
1.3. Рефлексивне управління суспільною думкою...............................................
39
1.3.1. Ретроспективний аналіз маніпулювання свідомістю.......................................
39
1.3.2. Основні поняття та головні чинники маніпуляції..............................................
48
1.3.3. Види маніпулювання...........................................................................................
63
Питання для самоконтролю .....................................................................................
71
 
Розділ 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО У СИСТЕМІ ПРАВА.............................................
72
2.1. Базові поняття.......................................................................................................
72
2.1.1."Людина", "громадянин" і "особа" та "права" і "свободи"...................................
72
2.1.2. "Інформація" та "дані".........................................................................................
76
2.1.3. Гносеологія категорії "право".............................................................................
80
2.2. Система права......................................................................................................
84
2.2.1. Методологія теорії права.....................................................................................
85
2.2.2. Динамізм у системі права....................................................................................
86
2.2.3. Класифікаційні ознаки галузі права....................................................................
89
2.3. Ознаки інформаційного права...........................................................................
91
2.3.1. Предмет, методи і принципи інформаційного права.......................................
91
2.3.2. Інформаційно-правові відносини.......................................................................
98
2.3.3. Інформаційне право як наука та як навчальна дисципліна.............................
101
Питання для самоконтролю .....................................................................................
103
 
Розділ 3. ІНСТИТУТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА.....................................................
104
3.1. Основні інститути..................................................................................................
104
3.1.1. Засоби масової інформації..................................................................................
104
3.1.2. Наука та освіта.....................................................................................................
109
3.1.3. Інформатизація та Національна програма інформатизації..............................
111
3.2. Інші інститути.........................................................................................................
120
3.2.1. Інтелектуальна власність....................................................................................
120
3.2.2. Захист персональних даних................................................................................
126
3.2.3. Електронна комерція...........................................................................................
140
3.2.4. Електронний банкінг............................................................................................
150
3.2.5. Електронне урядування.......................................................................................
175
3.2.6. Інформаційна безпека..........................................................................................
179
Питання для самоконтролю .......................................................................................
181
 
Розділ 4. НАПРЯМИ УПОРЯДКУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН…………....
182
4.1. Діяльність у інформаційній сфері.....................................................................
182
4.1.1. Інформаційні послуги .........................................................................................
184
4.1.2. Підтримка інформаційної безпеки......................................................................
185
4.1.3. Відповідальність суб'єктів...................................................................................
186
4.1.4. Інтеграція України у світовий інформаційний простір......................................
187
4.2. Інформаційні ресурси.........................................................................................
188
4.2.1. Національні інформаційні ресурси....................................................................
190
4.2.2. Електронні інформаційні ресурси.....................................................................
191
4.2.3. Право власності на інформаційні ресурси........................................................
191
4.2.4. Обробка і доступ до інформаційних ресурсів..................................................
192
4.3.5. Засоби захисту інформаційних ресурсів...........................................................
196
4.3.5.1. Захист від маніпулювання свідомістю...........................................................
196
4.3.5.2. Організаційно-технічний захист інформації..................................................
203
4.3.5.3. Програмно-технологічний захист даних........................................................
208
Питання для самоконтролю .....................................................................................
233
 
Розділ 5. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВІДНОСИН В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ.....................
235
5.1. Реформування інформаційного законодавства.............................................
235
5.1.1. Створення системи інформаційного законодавства........................................
235
5.1.2. 1 Проекти систематизації інформаційного законодавства..............................
238
5.2. Методологія кодифікації інформаційного законодавства...........................
247
5.2.1. Основи кодифікації.............................................................................................
247
5.2.2. Структуризація норм щодо інформаційних відносин.......................................
253
5.2.3. Порівняння законодавства України з європейським законодавством.............
255
Питання для самоконтролю......................................................................................
260
 
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ................................................................................................
261
 
ДОДАТКИ.....................................................................................................................
266
Додаток 1. Загальна структура інформаційного права
 
Додаток 2. Концепція реформування законодавства України у сфері
 
суспільних інформаційних відносин (затв. Урядовою комісією з питань інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади (Протокол № 7 від 06.10.2000 р.)
Додаток 3. Інформаційні війни: види, зброя, засоби нападу та захисту
Додаток 4. Матриця положень (статей) основних законів України в інформаційній сфері та положень у проектах кодексів
Додаток 5. Класифікація предметних областей у інформаційній сфері
Додаток 6. Матриця щодо упорядкування відносин у інформаційній сфері
Додаток 7. Структурна схема щодо інформаційних ресурсів
Додаток 8. Структурна схема щодо інформаційної інфраструктури
Додаток 9. Структурна схема щодо індустрії інформації
Додаток 10. Структурна схема щодо захисту інформації та даних
Додаток 11. Структурна схема щодо інформаційної безпеки
 
 
ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА і ДИСЦИПЛІНИ "ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО" (для викладання у вищих навчальних закладах
 
за спеціальністю -"правознавство")..............................................................................
299
Вступ...............................................................................................................................
299
Пояснювальна записка..................................................................................................
300
Зміст програми за гемами.............................................................................................
301
Основна рекомендована література............................................................................
306
Додаткова рекомендована література.........................................................................
307
 
СКОРОЧЕНИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ............................................................................
308
 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ...................................................................................................
312