О.А. БАРАНОВ. До проблеми електронних правочинів

УДК 007:347.133.2

О.А. БАРАНОВ, кандидат технічних наук,
лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки
    
  Анотація. До проблеми дій особи, спрямованих на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків.
Аннотация. К проблеме действий лица, направленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Summаry. As to the problem of person's actions that are aimed to establishment, modification or cessation of civil rights and duties.
Ключові слова. правочин, "електронний правочин", зв'язок, електронні засоби комунікацій.
 
 
Постановка проблеми. Останніми роками дістали широкого поширення такі неологізми, як е-економіка, е-медицина, е-уряд та багато інших, що є образним і ємним відображенням усепроникаючого впливу інформаційних комп'ютерних технологій на людську діяльність. Від цих неологізмів з'явилися інші похідні: електронний уряд, електронна митниця, електронний лікар, електронний бізнес, електронна торгівля, електронне суспільство, взаємодія в Інтернеті, спілкування в Інтернеті тощо [1 - 3].
Не уникнула цього впливу і правова наука. Широко стали вживатись терміни: комп'ютерне право, електронні договори, електронні документи, електронні правочини тощо. І якщо в деяких галузях знань використання прикметників "електронний" і "цифровий" у більшості випадків носить виправданий характер, то в правовій науці це найчастіше призводить до великих дискусій, до появи додаткових юридичних конструкцій. Прикладом може слугувати дискусія щодо терміна "електронний правочин", яку активно ведуть українські вчені [ 4 - 7]. Одним з результатів цієї дискусії є пропозиція ввести в доктрину цивільного права нове поняття "електронний правочин". Аналіз цієї дискусії підтверджує актуальність розгляду проблеми правових можливостей і наслідків використання інформаційних комп'ютерних технологій при укладанні правочину.
Метою статті є розгляд правових особливостей використання технічних засобів телекомунікацій (зв'язку) при укладанні правочину і вивчення питання доцільності введення нового поняття "електронний правочин" у доктрину цивільного права.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Законодавець встановив, що воля сторін правочину може бути виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв'язку (ч. 1 ст. 207 ЦКУ). Багато авторів солідарні в тому, що саме використання технічних засобів зв'язку при укладанні правочину привносить деякі особливості, які підлягають обов'язковому урахуванню при правовому регулюванні [ 5 - 9]. Однак при цьому є розбіжності в розумінні принципів роботи та сутності технічних засобів зв'язку, що, безсумнівно, створює проблеми в правозастосуванні…