Оголошення

У Державній науковій установі «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» оголошено конкурс на заміщення посади провідного наукового співробітника наукової лабораторії регіональної безпеки та військового права наукового центру національної безпеки і права.

Загальні вимоги до кандидата: науковий ступінь доктора юридичних наук (доктора філософії зі спеціальності 081 «Право»); досвід науково-дослідної та практичної діяльності в галузі права національної безпеки та військового права не менше 7 років; за останні 5 років не менше 5 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або свідоцтв, патентів; участь у  розробці й науковій експертизі проектів законів та інших нормативно-правових актів, а також наукового авторитету у відповідній галузі знань.

Кандидатами до 18 липня 2022 року подаються для розгляду Вченою радою ДНУ ІІБП НАПрН України такі документи: заява про участь у конкурсі, анкета, автобіографія, копії паспорта, ідентифікаційного коду, трудової книжки, дипломів про вищу освіту, про науковий ступінь, атестатів про вчене звання, список опублікованих наукових праць. Для працівників Інституту – заяву про участь у конкурсі та матеріали особової справи.

У зв’язку з обмеженим фінансуванням фундаментальних наукових досліджень працевлаштування здійснюється на умовах неповного робочого дня або робочого тижня відповідно до законодавства України.