Охорона банківської таємниці

Марущак А.: навч. посібник. — Луганськ : Янтар, 2013. — 262 с.

 

У навчальному посібнику розкриваються основи ін­формаційної безпеки банківської установи, ознаки банків­ської таємниці як виду інформації з обмеженим доступом, суб'єкти правовідносин, пов'язаних із банківською таємни­цею, правила поводження з банківською таємницею, правові підстави розкриття банківської таємниці в Україні, судова практика з питань розкриття банківської таємниці, проти­правні посягання на банківську таємницю, особливості юри­дичної відповідальності за посягання на банківську таємни­цю, а також охорона банківської таємниці за законодавством зарубіжних країн.

Навчальний посібник розроблено для студентів, що на­вчаються за юридичними та іншими гуманітарними напря­мами підготовки. Посібник будекорисним для аспірантів, науковців та практиків, які досліджують проблематику охо­рони банківської таємниці в Україні.

 

ЗМІСТ
 
Передмова
6
РОЗДІЛ І. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ
 
1.1. Поняття і структура інформаційної безпеки банківської установи
7
1.2. Система управління інформаційною безпекою банківської установи з урахуванням існуючих загроз
9
1.3. Стандарти інформаційної безпеки
19
1.4. Аналіз, оцінка і оброблення ризиків
31
1.5. Впровадження та функціонування системи управління інформаційною безпекою
38
РОЗДІЛ II. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ ЯК ВИД ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ
 
2.1. Інформація з обмеженим доступом
43
2.2. Поняття банківської таємниці
51
2.3. Зміст банківської таємниці. Загальні вимоги до охорони банківської таємниці
55
2.4. Банківське право та інформаційне право про банківську таємницю
62
РОЗДІЛ III. СУБ'ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ БАНКІВСЬКОЮ ТАЄМНИЦЕЮ
 
3.1. Суб'єкти, які зобов'язані охороняти банківську таємницю
67
3.2. Обов'язки суб'єктів охорони банківської таємниці
70
3.3. Права клієнтів банківської установи
76
3.4. Національний банк України як суб'єкт правовідносин, пов'язаних із банківською таємницею
77
РОЗДІЛ IV. ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З БАНКІВСЬКОЮ ТАЄМНИЦЕЮ
 
4.1. Правові вимоги до документів, що містять банківську таємницю
90
4.2. Робота з документами, що містять банківську таємницю, на електронних носіях
93
4.3. Захист електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України
102
4.4. Заходи охорони банківської таємниці, що застосовуються самостійно банківськими установами
109
РОЗДІЛ V. РОЗКРИТТЯ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ
 
5.1. Правові підстави розкриття відомостей, що містять банківську таємницю
114
5.2. Порядок та межі розкриття банківської таємниці. Суб'єкти отримання банківської таємниці
118
5.3. Особливості розкриття банківської таємниці уповноваженому органу фінмоніторингу України
126
5.4. Порядок розкриття відомостей, що становлять банківську таємницю, під час проведення обшуку
157
5.5. Особливості розкриття банківської таємниці Національному банку України та його службовцям
162
РОЗДІЛ VI. СУДОВА ПРАКТИКА З ПИТАНЬ РОЗКРИТТЯ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ
 
6.1. Статистика судових розглядів. Вид провадження, юрисдикція справ про розкриття банківської таємниці
166
6.2. Підсудність, зміст заяви, відкриття провадження
170
6.3. Розгляд справи про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. Рішення у справі
173
РОЗДІЛ VII. ПРОТИПРАВНІ ПОСЯГАННЯ НА БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ
 
7.1. Банківська таємниця серед об'єктів протиправних посягань
181
7.2. Протиправні посягання, пов'язані з використанням платіжних карток
183
7.3. Протиправні посягання, пов'язані з функціонуванням платіжних систем
198
РОЗДІЛ VIII. ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОСЯГАННЯ НА БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ
 
8.1. Адміністративна відповідальність за розголошення банківської таємниці
202
8.2. Кримінальна відповідальність за незаконні діяння з банківською таємницею
205
8.3. Цивільно-правова відповідальність у сфері обігу банківської таємниці
212
8.4. Фінансово-правова відповідальність за порушення режиму банківської таємниці
215
РОЗДІЛ IX. ОХОРОНА БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
 
9.1. Банківська таємниця у Швейцарії
227
9.2. Банківська таємниця у Великобританії і Франції
229
9.3. Гармонізація права в сфері банківської таємниці в ЄС
231
9.4. Банківська таємниця у Російській Федерації
233
9.5. Розкриття банківської таємниці за законодавством іноземних держав
236
9.6. Юридична відповідальність за порушення режиму банківської таємниці у іноземних державах
242
Перелік умовних скорочень
248
Використана і рекомендована література
249