ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

Гуз А.М., Довгань О.Д., Марущак А.І. та ін. ; за заг. ред. Є.Д.Скулиша. - К. : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2011. - 378 с.

       

        Розкрито зміст правового регулювання процесів, спрямованих на захист інформації з обмеженим доступом, порядок організації заходів захисту різних видів такої інформації та окремі аспекти організаційного забезпечення захисту інформації.

        Для студентів, які навчаються за напрямом підготовки "Організація захисту інформації з обмеженим доступом", а також усіх, хто вивчає питання організації захисту інформації з обмеженим доступом в Україні.

 

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ....................................................................................................................
3
РОЗДІЛ 1. Інформаційна безпека держави як стратегічна основа організаційних процесів захисту інформації..............................................................................................
6
1.1. Основні визначення, категорії інформаційної безпеки та їхній зміст, принципи забезпечення ......................................................................................................................
6
1.2. Національні інтереси в інформаційній сфері. Інформаційні загрози ....................
9
1.3. Державна політика з інформаційній сфері. Характеристика напрямів забезпечення інформаційної безпеки ..............................................................................
13
1 4. Характеристика, основні засоби здійснення можливих інформаційних впливів (операцій) ...........................................................................................................................
16
Запитання і завдання для самоперевірки ........................................................................
19
Перелік використаних джерел .........................................................................................
19
РОЗДІЛ 2. Історичний досвід організації захисту інформації з обмеженим доступом ………………………………………………………………………………….
21
2.1. Захист інформації на території України в складі Російської імперії (XVII - поч. XX ст.) ................................................................................................................................
21
2.1.1. Організація захисту інформації на території України в XVII-XIX ст. ...............
21
2.1.2. Організація захисту інформації в російській армії (XIX - поч. XX ст.) .............
27
2.2. Формування національної системи захисту інформації в період відродження української національної державності (1917-1921 рр.) .................................................
41
2.2.1  Організація захисту інформації з період Центральної Ради ...............................
41
2.2.2. Організація захисту інформації в українській державі гетьмана П.Скоропадського .............................................................................................................
44
2.2.3. Організація захисту інформації в період Директорії ...........................................
47
2.2.4. Специфіка та особливості організації захисту інформації в Західноукраїнській Народній Республіці ........................................................................
48
2.2.5. Особливості захисту інформації органами МВС Державного центру УНР в екзилі ..................................................................................................................................
50
2.3 Формування української радянської системи захисту інформації (1920-1930 рр.) ………………………………………………………………………………………...
53
2.3.1. Організація захисту державної таємниці ..............................................................
53
2.3.2. Організація захисту інформації в пресі та видавничий галузі ............................
62
2.3.3 Організація захисту рішень партії ..........................................................................
66
2.3.4. Правові основи забезпечення захист інформації органами ДНУ УСРР ............
67
2.3.5. Організація захисту військової інформації ...........................................................
71
2 4. Розвиток радянської системи захисту інформації в 40-80-х рр. XX ст. ................
71
2.4.1. Організаційно-правові основи забезпечення охорони державної таємниці органами КДБ.....................................................................................................................
71
2.4.2. Організаційно-правові основи діяльності цензури та технічного захисту інформації ...........................................................................................................................
73
2.5. Забезпечення охорони державної таємниці в Україні в 90-х рр. XX ст. ...............
75
2.5.1. Нормативно-правове забезпечення діяльності органів охорони державної таємниці ..............................................................................................................................
75
2.5.2. Забезпечення контролю за режимом секретності в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях ...............
79
2.5.3. Забезпечення охорони державної таємниці підчас здійснення міжнародного співробітництва .................................................................................................................
80
2.6 Формування національної системи захисту інформації в 1991-2008 .....................
82
2.6.1. Характеристика законодавства України, яке визначило систему захисту інформації з обмеженим доступом ..................................................................................
82
2.6.2. Відомчі нормативно-правові акти з питань організації захисту інформації з обмеженим доступом ........................................................................................................
95
2 7. Гармонізація законодавства про захист інформації в Україні відповідно до критеріїв і цінностей країн - членів НАТО .....................................................................
97
2.7.1. Характеристика етапів відносин України із структурами НАТО .......................
97
2.7.2. Загальна характеристика законодавства про інформаційну безпеку країн - членів НАТО ......................................................................................................................
106
Запитання і завдання для самоперевірки ………………................................................
112
Перелік використаних джерел .........................................................................................
114
РОЗДІЛ 3. Поняття та зміст інформації з обмеженим доступом ……………………..
122
3.1  Зміст поняття "Інформація з обмеженим доступом"...............................................
122
3.2. Види інформації з обмеженим доступом та їхні особливості ................................
123
3.3 Місце інформації з обмеженим доступом у діяльності органік державної влади України ...............................................................................................................................
129
3.4. Правові особливості обігу інформації з обмеженим доступом у діяльності суб'єктів господарювання .................................................................................................
131
Запитання і завдання для самоперевірки ........................................................................
135
Перелік використаних джерел .........................................................................................
135
РОЗДІЛ 4. Охорона державної таємниці в Україні ........................................................
136
4.1. Правовий статус державної таємниці в Україні ......................................................
136
4.2. Зміст поняття "охорона державної таємниці" .........................................................
140
4.3. Звід відомостей, що становлять державну таємницю .............................................
142
4.4. Поняття допуску та доступу до державної таємниці ..............................................
144
4 5. Повноваження органів, котрі забезпечують охорону державної таємниці відповідно до законодавства України .............................................................................
146
Запитання і завдання для самоперевірки ........................................................................
151
Перелік використаних джерел .........................................................................................
151
РОЗДІЛ 5. Організація захисту конфіденційної інформації та комерційної таємниці на підприємстві .................................................................................................
152
5.1. Види інформації з обмеженим доступом на підприємстві .....................................
152
5 2. Конфіденційна інформація про особу на підприємстві ..........................................
154
5.3. Режим комерційної таємниці на підприємстві ........................................................
157
Запитання і завдання для самоперевірки ........................................................................
175
Перелік використаних джерел .........................................................................................
176
РОЗДІЛ 6. Правові засоби охорони персональних даних в Україні ............................
177
6.1. Зміст персональних даних як об'єкта охорони та перелік правових механізмів їхнього захисту ..................................................................................................................
177
6.2. Порядок функціонування баз персональних даних ................................................
180
6.3. Перелік та основний зміст інститутів інформаційного права, які задіяні в захисті персональних даних .............................................................................................
183
Запитання і завдання для самоперевірки ........................................................................
189
Перелік використаних джерел .........................................................................................
190
РОЗДІЛ 7. Формування та експлуатація систем технічного захисту інформації з обмеженим доступом ........................................................................................................
192
7.1. Основні положення технічного захисту інформації ...............................................
192
7.2. Ліцензування діяльності в галузі технічного захисту інформації .........................
203
7.3. Сертифікація засобів та державна експертиза у сфері технічного захисту інформації ...........................................................................................................................
204
7.4. Основна термінологія в галузі технічного захисту інформації .............................
207
7.5. Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, що регламентують діяльність у сфері технічного захисту інформації ..............................
209
Запитання і завдання для самоперевірки ........................................................................
226
Перелік використаних джерел .........................................................................................
226
РОЗДІЛ 8. Організаційно-правові засади захисту інформації з обмеженим доступом у провідних країнах світу ................................................................................
227
8.1. Концептуальні засади захисту інформації з обмеженим доступом у країнах МАТО та ЄС ......................................................................................................................
227
8.2. Політика безпеки й сутність організаційно-правових аспектів захисту інформації з обмеженим доступом у країнах НАТО та ЄС ..........................................
231
8.3. Зміст організаційно-правових основ захисту інформації з обмеженим доступом у країнах НАТО і ЄС ........................................................................................
244
8.4. Міжнародні стандарти захисту інформації ..............................................................
259
Запитання і. завдання для самоперевірки .......................................................................
274
Перепік використаних джерел .........................................................................................
275
РОЗДІЛ 9. Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської діяльності фахівця у галузі захисту інформації з обмеженим доступом ........................................
289
9.1. Теоретичне обґрунтування змісту інформаційної діяльності ................................
289
9.2. Інформаційний вплив суспільства на формування особистості фахівця із захисту інформації.............................................................................................................
310
9.3. Методики формування умінь і навичок роботи з інформацією .............................
331
Запитання і завдання для самоперевірки ........................................................................
347
Перелік використаних джерел .........................................................................................
347
ПІСЛЯМОВА .....................................................................................................................
372
ЗМІСТ .................................................................................................................................
373