ПАНОВА І.В., Правотворення в інформаційній сфері

УДК 340.1:316.324.8

Панова І.В.,
кандидат юридичних  наук, доцент,
кафедра загальноправових дисциплін
факультету права та масових комунікацій ХНУВС
 
 
Анотація. Про проблеми правотворення в інформаційній сферіі, обумовлені формуванням і становленням його в умовах інформаційного суспільства, тенденціями глобалізації та уніфікації законодавчої бази, посиленням євроінтеграційного чинника у регулюванні інформаційної сфери.
Ключові слова: правотворення, правотворчість, формування права, формулювання права, інформаційне право.
Аннотация. О проблемах правообразования в информационной сфере, обусловленых формированием и становлением его в условиях информационного общества, тенденциями глобализации и унификации законодательной базы, усилением евроинтеграционного фактора в регуливании информационной сферы.
Ключевые слова: правообразование, правотворчество, формирование права, формулирование права, информационное право.
Summary. About the problems of law-making in an informative sphere, determined by its formation and development in the information society, the trends of globalization and unification of the legislative framework, strengthening of European integration factor in regulation of information sphere.
Keywords: law-making, the formation of law, the formulation of law, information law.
 
 
        Постановка проблеми. Правотворення, як процес формування та становлення інформаційного права і інформаційного законодавства, набуває сьогодні особливого значення, є безперечно актуальним та перспективним у сфері державно-правового життя. Особливе значення мають питання державної інформаційної політики, оскільки саме з її допомогою формується нормативно-правова база економічного, соціального, політичного та іншого розвитку, а також безпекового сектору, запроваджуються в правову систему якісно нові засоби, форми та методи правового впливу на ті події та процеси, які сьогодні відбуваються в Україні. Поряд з цим вагомою складовою інформаційної сфери виступає інформаційна інфраструктура, розвиток якої є складним і наукомістким процесом.
        Безсистемність підготовки та прийняття нормативно-правових актів в інформаційній сфері нівелює правотворчий вплив на відповідні правовідносини. Причинами цього є теоретична та законодавча невизначеність поняття правотворчої діяльності та правотворчого процесу, відсутність належного правового регулювання його стадій та їх змісту, а також несистематизованість вимог юридичної техніки.
        Таким чином, необхідність кваліфікованого підходу та швидкого реагування на динамічні зміни умов суспільного життя вимагає, насамперед, підвищення правової культури правотворчості як складової правотворення та головного засобу правового забезпечення сфер діяльності інформаційного суспільства. У контексті євроінтеграції України актуалізується проблема вивчення досвіду становлення інформаційного суспільства у країнах-членах Європейського Союзу, а також імплементації норм правових актів ЄС в інформаційне законодавство України…