Право на доступ до публічної інформації в екологічній сфері України: організаційно-правове забезпечення

Арістова І.В., Макогонюк Ю.Ю. : монографія / І. В. Арістова, Ю. Ю. Макогонюк; за заг. ред. Арістової І. В. - К.: НУБіП України, 2017. - 222 с.

 

       Монографія є комплексним науковим дослідженням теоретико-методологічних проблем забезпечення права особи на доступ до публічної інформації в екологічній сфері України, а також проблем формування адміністративно-правового, інформаційно-правового, інституційного та організаційного забезпечення зазначеного права в екологічній сфері.

       На основі аналізу наукових праць українських та зарубіжних фахівців у галузі загальної теорії держави і права, конституційного, адміністративного, інформаційного, екологічного права та екології, а також міжнародного досвіду та законодавства, чинного законодавства України, узагальнення практики їхньої реалізації розроблено й застосовано авторський підхід до формування організаційно- правового механізму забезпечення права особи на доступ до публічної інформації в екологічній сфері як системного утворення, яке включає організаційно-правовий механізм реалізації за організаційно- правовий механізм охорони зазначеного права особи. Встановлено існування у органів виконавчої влади України, що функціонують в екологічній сфері, як адміністративно-правових, гак і інформаційно-правових повноважень задля реалізації функцій управління та інформаційної функції, то зумовило їхній розгляд як розпорядників публічної інформації в екологічній сфері. Розкрито взаємодію норм адміністративного та інформаційного права під час правового регулювання складних суспільних відносин (інформаційно-управлінських), що виникають під час реалізації права особи на доступ до публічної інформації в екологічній сфері. Визначено види суспільних відносин, що виникають в екологічній сфері, та різновиди інформації, яка створюється органами виконавчої влади України, що функціонують в екологічній сфері. Запропоновано підхід до визначення суб’єктів контролю за дотриманням права особи на доступ до публічної інформації, у тому числі в екологічній сфері. Надано пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових актів, які регулюють суспільні відносини стосовно забезпечення права на доступ до публічної інформації в екологічній сфері.

       Розрахована на науковців, викладачів, юристів-практиків, докторантів, аспірантів та студентів вищих юридичних навчальних закладів.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

5

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНО-ПАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

9

1.1 ІНФОРМАЦІЯ, ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА СФЕРИ ЙОГО РОЗВИТКУ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, РОЛЬ

9

1.2. ЕКОЛОГІЧІІА СФЕРА ЯК СФЕРА РОЗВИТКУ IНФОРМАЦІЙІІОГО СУСПІЛЬСТВА: ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 

29

1.3.ПУБЛІЧНА IНФОРМАЦІЯ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ 

50

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

68

2.1. ПРАВО НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ: ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

68

2.2. ПEPШA СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ: РОЗПОРЯДНИКИ, ЇХ ВИДИ, ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ, ПОВНОВАЖЕННЯ 

82

2.3. ДРУГА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІФОРМАЦІЇ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ: ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУР, СУБ'ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ        

109

РОЗДІЛ 3.ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ОХОРОНИ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

140

3.1. KOНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ, СУБ’ЄКТИ КОНТРОЛЮ 

140

3.2. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ 

172

ВИСНОВКИ 

188

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

197