Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації

Матеріали науково-практичної конференції / 26 березня 2015 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, В. М. Поперечнюк. -К. : НДІІП НАПрН України, НТУУ «КПІ», 2015. - 135 с.

 

        Подано матеріали з актуальних питань правового регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах становлення та розвитку кіберцивілізації. Доповіді учасників конференції, що опубліковані у збірнику можуть бути корисними для вчених, фахівців та експертів інформаційної сфери та сфери інтелектуальної власності, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться сучасними суспільно-правовими проблемами розвитку «інформаційного суспільства», «суспільства знань» та «кіберсуспільства».

        Організаторами заходу виступили: Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, а також Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України. Участь у конференції взяли провідні експерти і вчені наукових установ і навчальних закладів України, представники зацікавлених державних органів та громадських організацій. Інформаційну підтримку у проведенні заходу надали: журнали «Інформація і право», «Правова інформатика», «Теорія і практика», «Інформація та безпека» та Вісник НТУУ «КПІ» «Політологія. Соціологія. Право».

             Матеріали викладено в авторській редакції.

 

ЗМІСТ
 
Новиков Б.В. Есе про правосвідомість
5
 
Пилипчук В.Г.   Від інформатизації до суспільства знань як вищої ступені інформаційного суспільства
6
 
Мельниченко A.A. Концептуалізація поняття «кіберцивілізація» в сучасному науковому дискурсі
12
 
Фурашев В.М. Кіберцівілизація - це ... ?
14
 
Баранов A.A. Особливості правового регулювання інформаційних відносин в умовах кіберцивілізації
16
 
Ланде Д.В. Мережевий підхід до створення моделі предметної області
18
 
Ожеван М.А. Інноваційна гегемонія та політичний «піратський» рух
20
 
Довгань О. Д., Солодка О.М. Щодо окремих проблем правового врегулювання інформаційних відносин в умовах кіберцивілізації
27
 
Поперечнюк В.М. Інтелектуалізація суспільства: передумова кіберцивілізації
29
 
Юдкова К.В. Правовий режим інформаційних технологій в умовах кіберцивілізації
30
 
Нечитайло A.A. Політико-правові проблеми регулювання інформаційних відносин України з закордонним українством в умовах кіберцивілізації
33
 
Петряєв С.Ю. «Троллинг» - как элемент информационной войны в условиях киберцивилизации
37
 
Радутний O.E. Кримінально-правова відповідальність за тролінг
39
 
Радзієвська О.Г. Сучасні загрози розвитку дітей в умовах кіберцивілізації
42
 
Бежевець А.М. Деякі аспекти кіберсоціалізації особистості
47
 
Бродська І.В. Кіберсоціалізація: окремі проблемні питання правового регулювання
49
 
Забара І.М. Міжнародно-правове регулювання сучасних і майбутніх  інформаційних відносин
50
 
Цифра Г.О Виклик сучасності та перегляд традиційних підходів до    захисту прав інтелектуальної власності
53
 
Зеров К.О. Веб-сайт - основний об'єкт авторського права в мережі   Інтернет
55
 
Красноступ Г.М. Забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в   мережі  Інтернет та  легалізації  інтернет-ресурсів, що транслюють телевізійний контент
58
 
Петренко С.А. Охорона та захист прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет
62
 
Андрощук Г.О. Інтелектуальна власність в Інтернеті: тенденції розвитку правового регулювання
65
 
Троцька В.М. Проблемні питання застосування технічних засобів захисту в контексті вільного відтворення творів у мережі Інтернет
79
 
Струтинський В.Б., Верба І.І., Юрчишин О.Я. Проблеми регулювання інформаційних відносин при підготовці фахівців   спеціальності «Інтелектуальна власність» в умовах НТУУ «КПІ»
82
 
Падучак Б.М. Актуальні проблеми трансферу технологій, створених за рахунок державних коштів
84
 
Коваленко Т. В. Кіберсквотинг
87
 
Войтко С.В. Комерціалізація прав інтелектуальної власності та місце України у глобальному економічному просторі
90
 
Гордієнко С.Г. Шпигунство, промислове шпигунство та бізнес-розвідка: схожість та відмінності
92
 
Маріц Д.О. Патентний тролінг
94
 
Ромашко A.C., Юрчишин Т.Я. Спеціалізовані патенти та промисловий троллінг
97
 
Фоя O.A., Золосва А.О. Профілактичні методи протидії недобросовісному використанню доменних імен
100
 
Писєва В.В. Особливості використання в якості домену зони .uа засобів  індивідуалізації
102
 
Дорожко Г.К., Кіф'юк Є.С. Захист прав інтелектуальної власності на фотографічні твори в цифровому середовищі
104
 
Литвин О.В. Наукові напрямки дисертацій магістрів інтелектуальної власності кафедри конструювання верстатів та машин НТУУ «КПІ»
106
 
Бутнік-Сіверський О.Б. Проблеми «тінізація» та «корупція» в сфері інтелектуальної власності, як загроза економічній безпеці
113
 
Петренко І.І. Умови обмеження свободи творчості автора та реалізації авторських прав на твір
116
 
Улітіна О.В. Правовий режим охорони фотографічних творів в  цифровому середовищі
119
 
Мацкевич О.О. Пристосованість авторського права до умов цифрового  середовища
121
 
Струтинський В.Б., Кравець О.М. Особливості охорони прав на розробки штучних нейронних мереж нечітких  (fuzzy)  алгоритмів керування, як об'єктів ІВ
124
 
Сіліна М.Д. Проблемні аспекти судового захисту прав інтелектуальної власності
127
 
Боровикова О.О. Авторський контент у сфері медіа: використання,  розпорядження та захист
130
 
Могиленко В.М. Концепція галузевої програми інформатизації судів   загальної юрисдикції,  інших органів та установ судової системи, впровадження "Електронного суду" в Україні
131