Правове забезпечення інформаційної сфери: теорія, методологія і практика

Баранов О. А.: монографія - Київ: Едельвейс, 2014. - 434 с.

 

            В монографії досліджено особливості інформаційного суспільства як суспільства з широким використанням комп'ютерних інформаційних технологій, а
також його основні категорії - інформаційна сфера, інформаційна інфраструктура, інформація, інформаційні процеси і багато іншого. Показано, що інфор-
маційне право, як результат діалектичного розвитку правового регулювання в інформаційній сфері, є системоформуючим фактором в інформаційному суспі-
льстві.

       Метою роботи є опис і дослідження теоретичних і методологічних проблем правового забезпечення інформаційної сфери. Основна увага приділена дослі-
дженню теоретико-методологічних проблем формування та становлення інформаційного права, порівняльно-правовому аналізу українського, європейського
інформаційного законодавства та міжнародного права. Крім того, досліджені питання практики застосування вітчизняного інформаційного законодавства та
запропоновані конкретні рекомендації щодо його вдосконалення.

           Для науковців, студентів і аспірантів, працівників органів державної влади, юристів і фахівців в інформаційній сфері.

ЗМІСТ
 
УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ
5
ПЕРЕДМОВА
6
РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНА СФЕРА ЯК ОБ'ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
8
1.1. Поняття інформаційної сфери та її складові
8
1.1.1. Сутність інформаційного суспільства
9
1.1.2. Визначення інформаційної сфери
15
1.1.3. Особливості інформації та інформаційних процесів
22
1.1.4. Інформація як об'єкт суспільних відносин
37
1.2. Інформаційна інфраструктура і суспільні відносини
44
1.2.1. Визначення терміна «інформаційна інфраструктура
44
1.2.2. Складові елементи інформаційної інфраструктури
47
1.2.3. Стисла характеристика суспільних відносин в інформаційній інфраструктурі
54
1.3. Правовідносини в інформаційній сфері: зміст, об'єкти і суб'єкти
58
1.3.1. Концепція правовідносин у сучасному інформаційному праві
58
1.3.2. Об'єкт правовідносин в інформаційній сфері
66
1.3.3. Суб'єктний склад інформаційних правовідносин
74
1.4. Правове забезпечення інформаційної сфери
77
1.4.1. Стан українського інформаційного законодавства
77
1.4.2. Генезис досліджень правового регулювання в інформаційної сфері
85
1.4.3. Міжнародне інформаційне право
102
1.4.4. Проблеми становлення і розвитку інформаційного права та інформаційного законодавства України
107
РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ПРАВА
117
2.1. Теоретико-правові основи визначення предмета інформаційного права
117
2.2. Комплексний метод інформаційного права
128
2.3. Методологічні засади формування системи принципів інформаційного права
135
2.4. Термінологічна система інформаційного права та шляхи її розвитку
151
2.5. Склад інститутів інформаційного права та їх класифікація
174
2.6. Загальнотеоретичні підстави визначення інформаційного права в якості галузі права
180
РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
198
3.1. Проблема класифікації норм інформаційного права
198
3.2. Методологічні основи кодифікації інформаційного законодавства
221
3.3. Кодифікація українського інформаційного законодавства
227
РОЗДІЛ 4. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ
251
4.1. Сучасні правові підходи до ліцензування діяльності з урахуванням процесів конвергенції та цифровізації технологій
251
4.2. Особливості правового регулювання діяльності суб'єктів в інформаційній сфері на прикладі змі
287
4.3. Правове регулювання використання обмеженого радіочастотного ресурсу суб'єктами інформаційної сфери
297
4.4. Методологічні основи правового регулювання в інформаційній сфері за умови використання мережі інтернет
314
ПІСЛЯМОВА
339
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
351
ДОДАТОК
416