РИЖОВ І.М., Моніторинг як системоутворююча складова профілактики тероризму

 УДК 343.341(048) 

 

Рижов І.М.,
кандидат юридичних наук, доцент,
докторант Національної академії СБУ
 
 
Анотація. Про сутність моніторингу тероризму як соціально-інформаційної технології та складової системи протидії тероризму. Подано його авторське визначення. Окреслено адресат моніторингу тероризму, його цільові функції, функціональні складові та обґрунтовано роль та місце в системі профілактики тероризму як системоутворюючого елемента.
Ключові слова: тероризм, профілактика тероризму, моніторинг тероризму.
Аннотация. О сущности мониторинга терроризма как социально-информационной технологии и составляющей системы противодействия терроризму. Подается его авторское определение. Описан адресат мониторинга терроризма, его целевые функции, функциональные составляющие и обоснована роль и место в системе профилактике терроризма как системообразующего элемента.
Ключевые слова: Терроризм, профилактика терроризма, мониторинг терроризма.
Summary. About the essence of terrorism monitoring as a social and information technology and component of terrorism-combating system. Author’s definition is given. Described target of terrorism monitoring, its objective functions, functional components and justified role and place in the prevention of terrorism as a system-forming element.
Keywords: terrorism, prevention of terrorism, terrorism monitoring.
 
 
        Постановка проблеми. В Україні створено державну систему боротьби з тероризмом, яка неодноразово довела ефективність ліквідації терористичної загрози. Законодавчу регламентацію боротьби з терористичною діяльністю, як складової процесу протидії тероризму в Україні відпрацьовано та втілено в Законі України “Про боротьбу з тероризмом” та розроблених на підставі його норм відомчих інструкціях [1]. Головний акцент у боротьбі робиться на терористичну діяльність, як факт, що відбувся і вимагає реалізації контртерористичних планів, які включають застосування сили, ігноруючи технології моніторингу і превентивної нейтралізації соціальних конфліктів, які виступають глибинними причинами тероризму. Для ліквідації даної невідповідності та в контексті вимог Глобальної контртерористичної стратегії, яка закликає держави – члени ООН виявляти причини виникнення і поширення тероризму з метою їх усунення, в рамках виконання рішення Ради національної безпеки та оборони України від 25 травня 2012 року “Про заходи щодо посилення боротьби з тероризмом в Україні”, введеного в дію Указом Президента України від 8.06.12 р. № 388, в державі проводиться робота з вдосконалення технологій протидії тероризму, насамперед в контексті його попередження та профілактики, реалізації заходів з усунення причин і умов, що сприяють поширенню тероризму, та забезпечення при цьому захисту прав і свобод людини.
        Особливе місце в розбудові системи протидії тероризму належить дослідженню його багаторівневої причинно-наслідкової детермінації в контексті реалій сьогодення, науковому прогнозуванню активності тероризму з урахуванням особливостей процесу соціально-економічних перетворень в окремих регіонах України та геополітичних особливостей, тому базовою складовою системи протидії тероризму, як динамічної соціальної системи, є моніторинг та прогнозування терористичної активності…