ТКАЧЕНКО В.В., Законодавче забезпечення розбудови інформаційного суспільства в Україні: сутність принципів інформаційного права та інформаційного законодавства, напрями їх розвитку

УДК 342.951 

ТКАЧЕНКО В.В.,
старший викладач кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного університету.
 
 
Анотація. Досліджено вплив національних принципів інформаційного права та міжнародних правових стандартів на створення та розвиток норм-принципів, які постають орієнтирами для формування інформаційного законодавства України в умовах інформаційного суспільства.
Ключові слова: принципи інформаційного права, норми-принципи інформаційного законодавства, міжнародні правові стандарти, інформаційне суспільство, глобалізація.
Аннотация. Исследовано влияние национальных принципов информационного права и международных правовых стандартов на создание и развитие норм-принципов, которые являются ориентиром для формирования информационного законодательства Украины в условиях информационного общества.
Ключевые слова: принципы информационного права, нормы-принципы информационного законодательства, международные правовые стандарты, информационное общество, глобализация.
Summary. The influence of the national principles of information law and international legal standards for the creation and development of the rules-principles, which are the benchmark for the formation of Ukrainian information legislation in the information society, have been investigated.
Keywords: legislation, international legal standards, the information society, globalization.
 
 
        Постановка проблеми. Закон України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки” [1] визначає засади формування та реалізації національної політики розвитку інформаційного суспільства в Україні, особливе значення серед яких має законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства. Законом [1] закріплено необхідність створення цілісної системи законодавства, що має бути гармонізована з нормами міжнародного права з питань розвитку інформаційного суспільства, зокрема, здійснення кодифікації інформаційного законодавства. Положення Закону [1] акцентують увагу на важливості, при створенні інформаційного законодавства, керування загальними принципами Конституції України [2], базування на принципах інформаційного права та здійснення гармонізації інформаційного законодавства й всієї системи вітчизняного законодавства. Усвідомлюючи об’єктивну потребу у реалізації зазначених принципів, законодавець проголосив необхідність підготовки та прийняття Інформаційного кодексу України. Виходячи із зазначеного, виявляється очевидною актуальність теми статі.
        Аналіз останніх досліджень. Звертаючись до доктрини інформаційного права, слід зазначити, що до теперішнього часу серед науковців відсутня єдина думка щодо переліку та тлумачення принципів інформаційного права, які мають поставати вихідними засадами інформаційного права та інформаційного законодавства України в умовах інтеграції нашої країни в глобальне інформаційне суспільство…