ЦИМБАЛЮК О.В., Об'єктні складові в інформаційній сфері та їх відображення у нормативно-правових актах України

УДК 342.9

ЦИМБАЛЮК О.В.,
магістрант юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка
 
 
Анотація. Про основні положення наукових концепцій щодо поняття об’єктних складових в інформаційній сфері та їх відображення у нормативно-правових актах України.
Ключові слова: об’єкт права, інформаційна сфера.
Аннотация. Об основных положениях научных концепций относительно понятия объектных составляющих в информационной сфере и их отображение в нормативно-правовых актах Украины.
Ключевые слова: объект права, информационная сфера.
Summary. About the substantive provisions of scientific conceptions in relation to the concept of objective constituents in an information sphere and their reflection in the regulatory and legal acts of Ukraine.
Keywords: object of a right, information sphere.
 
 
        Постановка проблеми. Розвиток світових інформаційно-технологічних процесів активно впливає на формування інформаційного суспільства України. У зв’язку з цим є досить актуальним дослідження нового понятійного апарату практики правовідносин та визначення його співвідношення з їх системними складовими. У зв’язку з цим виникає потреба з’ясування змісту об’єктного складу в інформаційній сфері та відображення цього у нормативно-правових актах нашої держави.
Окремі інституційні положення об’єктного складу в інформаційній сфері знайшли відображення у працях окремих дослідників. Серед них можна відзначити таких, як І. Арістова [1], І. Бачило [ 6] К. Бєляков [2], В. Цимбалюк [3-5] та інші.
        У кожній публікації, пов’язаній з проблематикою інформаційного законодавства висвітлюються певні аспекти щодо розуміння об’єкта права, об’єкта правовідносин, предметної реалізації норм, правил поведінки різних суб’єктів для задоволення їх потреб та інтересів у різних напрямках, видах інформаційної діяльності. Але, незважаючи на це, чимало теоретичних і практичних питань, на сам перед тих, що стосуються систематизації законодавства за об’єктною складовою в інформаційній сфері, розглядаються авторами фрагментарно. Це потребує вивчення практики, узагальнення, вироблення консенсусу на рівні концептуального підходу.
     Окремі результатів досліджень, які стосуються інформаційної сфери, були відображені у ряді публікацій автора цієї статті [6-9].
        Метою статті є висвітлення окремих основних положень об’єктної складової в інформаційній сфері, зокрема розуміння ієрархії об’єктів за видовими ознаками, що має відображення у нормативно-правових актах України…