Удосконалення судового управління в Україні: організаційно-правові засади впровадження інновацій

Арістова І. В., Белявська С. Ю.: монографія / за заг. ред. Арістової І.В. — К.: НУБіП України, 2016. — 194 с.

 

       Монографія є комплексним наукових дослідженням теоретико-методологічних та правових проблем удосконалення судового управління в умовах інформаційного суспільства й судово-правової реформи в Україні, а також проблем формування адміністративно-правового, інституційного й організаційного забезпечення впровадження інновацій у судове управління.

       На основі аналізу наукових праць українських та зарубіжних фахівців у галузі загальної теорії права, теорії державного управління, організації та функціонування судової влади, конституційного, адміністративного та інформаційного права, а також міжнародного досвіду та законодавства, чинного законодавства України, узагальнення практики їх реалізації розроблено й застосовано авторський підхід до визначення організаційно-правових засад впровадження інновацій у судове управління як невід’ємної складової інноваційної моделі органів державної влади України в умовах інформаційного суспільства й судово-правової реформи, що сприяє  удосконаленню організаційно-правового забезпечення із створення належних умов для здійснення справедливого правосуддя. Визначено концептуальні засади впровадження інновацій у судове управління, що дозволило досліджувати функцію судового управління з позиції реалізації її складових – функцій організаційного, інформаційного та правового забезпечення Встановлено основні види інновацій, які впроваджуються у складові реалізації функції судового управління. Запропоновано необхідність формування організаційно-правового механізму впровадження інновацій у судове управління, складовими якого є правова, інституційна, організаційна частини. Визначено підхід до створення інституційної складової механізму – це система суб’єктів безпосереднього та опосередкованого впровадження. Встановлено склад суб’єктів впровадження інновацій, їх функції, повноваження, організаційні заходи. Сформовано правові засади впровадження інновацій у судове управління, які є правовою складовою механізму. Надано пропозиції щодо систематизації нормативно-правових актів, які регулюють відносини щодо впровадження інновацій у судове управління, у формі інкорпорації.

       Розрахована на науковців, викладачів, юристів-практиків, докторантів, аспірантів та студентів вищих юридичних навчальних закладів.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

5

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У СУДОВЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

9
1.1 Держава та її органи в умовах інформаційного суспільства, загальноправова характеристика етапів розвитку держави та функцій органів державної влади
9
1.2. Державна інформаційна політика: загальноправова характеристика інноваційної складової та її реалізація органами державної влади
23
1.3 Концептуальні засади впровадження інновацій у судове управління: значення та види інновацій, судове управління, організаційно-правовий механізм
33

РОЗДІЛ 2 ПРАВОВА СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У СУДОВЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

50
2.1 Зміст, місце та роль судово-правової реформи у формуванні правових засад впровадження інновацій у судове управління
50
2.2 Правові засади впровадження інформаційних та управлінських інновацій у судове управління
65
2.3 Правові інновації у судовому управлінні: міжнародні правові стандарти та адаптація до них законодавства України
87

РОЗДІЛ З ІНСТИТУЦІЙНА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СКЛАДОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У СУДОВЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

107
3.1 Державна судова адміністрація України як суб’єкт впровадження інновацій у судове управління: етапи формування, структура, функції, повноваження, організаційні заходи
107
3.2 Апарат місцевих загальних судів як суб’єкт впровадження інновацій у судове управління: структура, функції, повноваження, організаційні заходи
128
3.3 Роль органів суддівського самоврядування у впровадженні інновацій у судове управління
145

ВИСНОВКИ

156
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
171