УХАНОВА Н.С., Деструктивний вплив засобів масової інформації на суспільну і особистісну свідомість та поведінку молоді (ст. 89-96)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.1(40).254346

УДК: 37.015.3

УХАНОВА Н.С.,
науковий співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2366-5166.
 
 
Анотація. У статті розглянуто деструктивний вплив інформації та пропаганди на суспільну та особистісну свідомість та поведінку молоді. З’ясовано, що негативний вплив на поведінку молоді в наш час, здійснюють засоби масової інформації. Також негативний вплив на поведінку молодих людей чинить постійний та необмежений доступ до мережі Інтернет, що в свою чергу призводить до різних відхилень у моделі поведінки молоді. Визначено, що засоби масової інформації на основі реалізації значної кількості прийомів та методів пропаганди і дезінформації маніпулюють суспільною свідомістю сучасної молоді. Діяльність засобів масової інформації, основним завданням яких є вплив на суспільну думку, по відношенню до молоді може бути руйнівною, у зв’язку з тим, що молоде покоління, внаслідок недостатнього досвіду, не може контролювати такий вплив і навіювання. Доведено, що маніпулювання людською свідомістю, навіювання націоналістичних стереотипів та негативних установок з метою спонукання суспільства до конкретних дій та вчинків здійснюється саме через засоби масової інформації. У зв’язку з тим, що взаємодія особистості з засобами масової інформації здійснюється постійно, то і вплив є вагомим. Зроблено висновки, що в наш час існування сучасних інформаційно-комунікативних технологій та реалізація маніпуляції на основі інформації та пропаганди здійснює цілеспрямований та агресивний вплив на суспільну та особистісну свідомість, особливо на поведінку молоді.
Ключові слова: інформація, засоби масової інформації, пропаганда, суспільна свідомість, громадська думка.
Summary. The article examines the destructive impact of information and propaganda on public and personal consciousness and behavior of young people. It has been found that the media have a negative impact on the behavior of young people today. Constant unrestricted access to the Internet also has a negative impact on young people's behavior, which in turn leads to various deviations in the model of young people's behavior. It is determined that the mass media on the basis of the implementation of a significant number of techniques and methods of propaganda and disinformation manipulate the public consciousness of modern youth. The activities of the media, whose main task is to influence public opinion, in relation to young people can be destructive, due to the fact that the younger generation, due to lack of experience, can not control such influence and suggestion. It has been proved that the manipulation of human consciousness, the suggestion of nationalist stereotypes and negative attitudes in order to motivate society to specific actions and deeds is carried out through the media. Due to the fact that the interaction of the individual with the media is constant, the impact is significant. It is concluded that in our time, the existence of modern information and communication technologies and manipulation based on information and propaganda has a purposeful and aggressive impact on social and personal consciousness and behavior of young people.
Keywords: information, mass media, propaganda, public consciousness, public opinion...
 
 

 

Видання НДІІП