ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:ПРОГРАМА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ НА 2010 - 2015 РОКИ (проект Постанови Верховної Ради України від 01.07.10 р. № 6633)

 

Програма інформатизації законотворчого процесу

у Верховній Раді України на 2010 - 2015 роки

(проект Постанови Верховної Ради України від 01.07.10 р. № 6633*)

 

Загальна частина

Широке використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій з метою надання вільного доступу до інформації та знань є базовим принципом інформаційного суспільства, проголошеним Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй, визначеним Декларацією принципів та Планом дій Всесвітнього саміту інформаційного суспільства (Женева, грудень 2003 року; Туніс, листопад 2005 року) та Постановою Верховної Ради України від 1 грудня 2005 року № 3175 - IV “Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні”.

Згідно з рекомендаціями Міжпарламентського Союзу, членом якого є Верховна Рада України, застосування інформаційно-комунікаційних технологій у роботі національних парламентів має відбуватись відповідно до розробленої ними концепції задля:

- забезпечення ефективної роботи парламенту, її прозорості та відкритості;

- гарантування безпеки інформаційних ресурсів парламенту і конфіденційності інформації про особу;

- налагодження діалогу між парламентом, народними депутатами України та громадянами;

- поліпшення механізмів звітності парламенту, народних депутатів України перед виборцями;

- забезпечення повного доступу громадян до інформації про роботу парламенту;

- участі у глобальному інформаційному суспільстві.

Нагальність розроблення і виконання Програми зумовлена необхідність переходу на принципово новий рівень автоматизації технічних процедур, пов'язаних з діяльністю народних депутатів України, формування актуального парламентського електронного інформаційного ресурсу та ретроспективного оцифровування парламентської документації з метою більш ефективного використання наявних інформаційних ресурсів для реалізації повноважень. Верховної Ради України.

Програма розроблена з урахуванням відповідних положень законів України “Про інформацію”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про Національну програму інформатизації”, “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронний цифровий підпис”, “Про телекомунікації”, “Про статус народного депутата України”, “Про комітети Верховної Ради України”, Постанови Верховної Ради України від 1 грудня 2005 року № 3175-IV “Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні” де, зокрема, встановлюються засади створення інформаційних електронних ресурсів та захисту інформації.

 

1.    Мета і основні завдання Програми

Програма ґрунтується на засадах пріоритетності науково-технічного та інноваційного розвитку держави, у тому числі її інформаційної інфраструктури, що сприятиме збільшенню різноманітності та кількості електронних послуг, впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери суспільного життя та забезпечить максимальний доступ громадян до інформаційних ресурсів і телекомунікаційних послуг.

Метою Програми є: досягнення максимально можливої автоматизації інформаційно-організаційних процесів у діяльності депутатського корпусу загалом, у тому числі комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій а також Апарату Верховної Ради України шляхом створення сучасних систем управління законотворчим процесом та документообігом у парламенті; оперативне інформаційно-аналітичне забезпечення народних депутатів України, помічників-консультантів народних депутатів України, фахівців Апарату Верховної Ради України; створення нової автоматизованої системи обробки вхідних, вихідних, внутрішніх інформаційно-документальних потоків та контролю за виконанням доручень, оперативне формування аналітично-звітної та довідкової документації; технічне удосконалення систем зв'язку для забезпечення оперативності у роботі народних депутатів України, комітетів Верховної Ради України, Апарату Верховної Ради України, у тому числі щодо питань, пов'язаних з діяльністю органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інформуванням громадян.

Пріоритетним завданням Програми є створення інтегрованої електронної інформаційно-аналітичної системи “Електронний парламент” (далі - Система) та її центральних підсистем:

-   “Електронний офіс народного депутата України”;

-   “Електронний Комітет”;

-   “Електронна погоджувальна рада”;

-   “Електронна бібліотека і архів”;

-   “Система електронного голосування та підрахунку голосів”. Створення Системи, у тому числі за визначенням Глобального центру з питань інформаційно-комунікаційних технологій у парламенті при Міжпарламентському Союзі, означає, що законодавчий орган набуде більшої ефективності, прозорості, доступності та звітності.

Так, створена Система забезпечить не лише повну автоматизацію етапів законотворчого процесу, а й інформаційну взаємодію Верховної Ради України з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадянами, юридичними особами за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій із застосуванням високих стандартів доступу до інформаційних ресурсів парламенту.

 

2.    Шляхи впровадження Програми

Розробка та впровадження Системи здійснюватиметься з урахуванням рекомендацій Глобального Центру з питань інформаційно-комунікаційних технологій у парламенті при Міжпарламентському Союзі, відповідно до світового досвіду зі створення та впровадження в експлуатацію аналогічних аналітично-інформаційних систем і систем підтримки прийняття рішень у галузі державного управління та законотворення.

Система буде створена шляхом модернізації діючих автоматизованих систем, програмно-технічних комплексів і баз даних законодавства та законопроектів, розширення їх можливостей з метою послідовного впровадження технічних систем підтримки прийняття рішень депутатським корпусом в залі пленарних засідань Верховної Ради України, комітетами Верховної Ради України, Погоджувальною радою депутатських фракцій у Верховній Раді України.

Основу Системи складуть діючі автоматизовані системи Верховної Ради України, перелік яких визначено Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 1 липня 2003 р. № 663 “Про перелік автоматизованих систем інформаційно-технологічного забезпечення діяльності Верховної Ради України”; автоматизовані системи, програмно-технічні комплекси і парламентські веб-ресурси, розробка та впровадження яких передбачені Планом заходів щодо реалізації Програми (додаток до цієї Програми): інтегрована база даних законотворчого процесу, “Система електронного документообігу і контролю виконання доручень Верховної Ради України”, “Система електронного цифрового підпису”, “Комплексна система захисту інформації в автоматизованих системах Верховної Ради України”, “Електронний офіс народного депутата України” (стаціонарний і мобільний), система підтримки прийняття рішень комітетом (“Електронний Комітет”), центр ситуативного аналізу (“Електронна погоджувальна рада”), “Електронна бібліотека і архів” (мережева збірка парламентської інформації, доступна депутатському корпусу, Апарату Верховної Ради України та суспільству), “Електронна система голосування і підрахунку голосів” (система “Рада” нового покоління), єдиний веб-портал Верховної Ради України та інтегровані до нього веб-сайти Голови Верховної Ради України, комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій, структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України.

Інтеграція зазначених інформаційних ресурсів до Системи відбуватиметься шляхом максимального використання наявних інженерно-технічної інфраструктури та інформаційно-технологічних рішень, створення сучасних центрів обробки даних та електронних архівів з необхідною глибиною збереження інформації за рахунок:

-   єдиної програмно-технічної платформи;

-   єдиної серверної платформи;

-   єдиної системи адміністрування, управління та моніторингу;

- моніторингу; єдиної пошукової системи та набору ефективних електронних сервісів; єдиної комплексної системи захисту інформації; широкого використання відкритих стандартів.

 

3.    Перелік продукції (послуг)

Ядро інформаційно-комунікаційної системи електронного парламенту України у складі:

-     інтегрованої бази даних законотворчого процесу Верховної Ради України (інтегрованої інформаційно-комунікаційної системи Верховної Ради України та моделі взаємодії між її складовими); моделі інтеграції сервісів БД законотворчого процесу з автоматизованими системами Верховної Ради Укра­їни (програмно-технічним комплексом-системою “Рада”, єдиним веб-порталом Верховної Ради України, веб-сайтом Голови Верховної Ради України та веб-сайтами комітетів) по забезпеченню реалізації повноважень Верховної Ради України);

-     Система електронного документообігу та контролю виконання доручень Верховної Ради України” у складі підсистем:

1) “Загальний електронний документообіг”;

2) Реєстрація та контроль проходження законопроектів;

3)         “Листи та звернення громадян”;

4)         “Обробка депутатських запитів та доручень ВРУ”;

5)         Система Рада;

6)    Кадри;

7)         “Законодавство України”;

8)         “Міжпарламентські зв'язки”.

-     Комплексна система захисту інформації;

-     Система електронного цифрового підпису в органах Верховної Ради України та структурних підрозділах Апарату Верховної Ради України;

-     Центр сертифікації ключів ВРУ;

-     Центр реєстрації користувачів;

-     Інтегрований інформаційний центр центр обробки, резервування, копіювання та збереження інформації з системою комплексного безперервного моніторингу за станом захисту інформаційних ресурсів і оперативного реагу­вання на потенційні загрози їх безпеці;

-     Електронний офіс народного депутата України (у складі типових електронних сервісів по доступу до баз даних, звітів, статистики та аналітики) 450 апаратно-програмних комплексів;

-     Електронний Комітет система підтримки прийняття рішень у залі засідань Комітету Верховної Ради України 28 апаратно-програмних комплексів (1200 робочих місць);

-     Електронна погоджувальна рада центр ситуацій аналізу для потреб керівництва Верховної Ради України, голів депутатських фракцій і комітетів Верховної Ради України апаратно-програмний комплекс з 50 робочих місць;

-     Система електронного голосування та підрахунку голосів (Рада-4) – апаратно-програмний комплекс з 450 робочих місць;

-     Електронна бібліотека і архів мережева збірка інформації по збору, управлінню і зберіганню цифрового вмісту законотворчого процесу апаратно-програмний комплекс з 450 робочих місць;

-     веб-портал Верховної Ради України;

-     веб-сайт Голови Верховної Ради України;

-     веб-сайти Комітетів 28 одиниць;

-     веб-сайти фракцій 5 одиниць;

- інтеграція до веб-порталу ВРУ 25 веб-сайтів облрад;

- системи комунікації між громадянами та парламентом у вигляді форумів,
дискусійних он-лайн груп, інтернет-опитування та голосування і т.д.

 

4.    Потенційні споживачі продукції (послуг)

Країна

Найменування організації

Україна

Верховна Рада України (Апарат ВРУ, Комітети ВРУ, народні депутати України),

органи державної влади, громадяни України

 

5.    Оцінка ефекту від впровадження продукції

Впровадження системи “Електронний парламент” України дозволить досягнули Парламенту Україні значних успіхів щодо використання широких можливостей ІКТ у провідних сферах законотворчого процесу, передусім таких, як системи планування, створення і управління базовими документами, систематизація документів відкритого стандарту, створення веб-сторінок, що надають інформацію за допомогою багатьох форматів і каналів, а також забезпечення доступу до широкого кола он-лайн інформації, яка дає посилання на законодавство ще на стадії розгляду. Також впровадження отриманих результатів дозволить розширити доступність даних нормативно-правової ін­формації “Законодавство України”, “Законодавство АР Крим”, “Київське регіональне законодавство” для населення України та закордонних країн, підвищити якість державного управління в Україні, здійснити широке залучення громадян України до законотворчого процесу, унеможливить нераціональне дублювання накопичувальних інформаційних ресурсів, сприятиме формуванню єдиного інформаційного простору та залученню до ефективного використання науково-технічного потенціалу України. Забезпечить поліпшення взаємодії між суспільством та ВРУ, сприятиме залученню громадянського суспільства до процесу формування та прийняття парламентських рішень.

 

6.    Прогноз результатів

Створення сучасної системи “Електронний парламент” України у складі інтегрованої бази даних законотворчого процесу, “Системи електронного документообігу і контролю виконання доручень Верховної Ради України”, “Системи електронного цифрового підпису”, “Комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах Верховної Ради України”, “Електронного офісу народного депутата України” (стаціонарний і мобільний), системи підтримки прийняття рішень комітетом (“Електронний Комітет”), центру ситуативного аналізу (“Електронна погоджувальна рада”), “Електронної бібліотеки і архіву”, “Електронної системи голосування і підрахунку голосів” (система “Рада” нового покоління), єдиного веб-порталу Верховної Ради України та інтегрованих до нього веб-сайтів Голови Верховної Ради України, комітетів Верховної Ради України, і депутатських фракцій, структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України.Додаток

 

до Програми інформатизації законотворчого процесу у

Верховній Раді України на 2010-2015 роки

 

План заходів щодо реалізації Програми інформатизації законотворчого процесу

у Верховній Раді України на 2010-2015 роки

 

Автоматизація етапів законотворчого процесу (розробка систем планування, створення та управління законопроектами і всіма законодавчими ініціативами)

п/п

Назва заходу

Термін

виконання

Очікуваний результат

1

Створення інтегрованої бази даних законотворчого процесу Верховної Ради України (інтегрованої інформаційно-комунікаційної системи Верховної Ради України та моделі взаємодії між її складовими, моделі інтеграції сервісів баз даних законотворчого процесу з автоматизованими системами Верховної Ради України, програмно-техніч­ним комплексом-системою “Рада, електронним офісом народного депутата, електронним комітетом, електрон­ною погоджувальною радою, електронною бібліотекою, єдиним веб-порталом Верховної Ради України, веб-сайтом Голови Верховної Ради України та веб-сайтами комітетів) по забезпеченню реалізації повноважень Верховної Ради України.

2010-2015 рр.

 

Створення ядра інформаційно-теле­ко­му­нікаційної системи електронного парламенту України у складі:

електронний офіс народного депутата України;

електронний комітет Верховної Ради України;

електронна погоджувальна рада;

система електронного голосування та підрахунку голосів;

електронна бібліотека та архів;

система електронного документообігу електронного парламенту України;

система електронного цифрового підпису електронного парламенту України;

система центру сертифікації ключів;

захищені канали зв'язку;

системи підтримки електронного парламенту України:

єдина точка доступу;

система інформаційно-аналітичного забезпечення;   

система внутрішньої взаємодії.

Забезпечення усунення дублюючої інформації в різних базах; більш стабільного процесу обробки та збереження інформації на централізованій основі; послідовна нормалізація та створення систем підтримки прийняття рішень у комітетах на основі існуючих комплексів баз даних законодавства та законопроектів.

2

Розробка та впровадження на сучасних апаратно-про­грамних засадах Системи електронного документо­обігу та контролю виконання доручень Верховної Ради України у складі таких підсистем:

1)   Загальний електронний          документообіг;

2)  Реєстрація та контроль           проходження законопроектів;

3)   “Листи та звернення громадян“”;

4)  Обробка депутатських запитів та доручень Верховної Ради України;

5)  Система Рада;

6)  Кадри;

7)  Законодавство України;

8) Міжпарламентські зв'язки.

2010-2014 рр.

Поетапне впровадження безпаперової технології обробки вхідних, внутрішніх і вихідних інформаційно-до­кументальних потоків. Оснащення комп'ютеризованих робочих місць народних депутатів України системами планування, створення та збереження законопроектів.

3

Розробка та впровадження системи електронного цифрового підпису в органах Верховної Ради України та структурних підрозділах Апарату Верховної Ради України.

2010-2014 рр.

Поетапне впровадження електрон­ного цифрового підпису у Верховній Раді України.

4

Розробка технічних регламентів впровадження та функціонування Системи електронного документо­обігу та контролю виконання доручень Верховної Ради України і Системи електронного цифрового підпису у органах Верховної Ради України та струк­турних підрозділах Апа­рату Верховної Ради України.

 

Прийняття типових положень, інструкцій, правил, настанов адміністраторам і користувачам; затвердження технологічної схеми роботи з інформаційно-документальними потоками; створення в Апараті Верховної Ради України підрозділів з реєстрації користувачів і сертифікації електронних ключів.

5

Сприяння впровадженню та функціонуванню у Верховній Раді Автономної Республіки Крим, в обласних, міських і районних радах систем електронного документообігу та електронного цифрового підпису на засадах і стандартах, розроблених у Верховній Раді України.

2010-2015 рр.

Поетапна інтеграція інформаційно-комунікаційних систем Верховної Ради України з аналогічними системами місцевих органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

6

Створення інтелектуального інструментарію для інформаційно-комп'ю­терного супроводу законотворчого процесу - системи оптимізації законотворчого процесу у Вер­ховній Раді України.

2010-2015 рр.

Концептуальна модель системи оптимізації законотворчого процесу у Верховній Раді України; системи аналізу, лінгвістичні підсистеми та природномовні інтерфейси.

6.1.

Системна декомпозиція законо­творчого процесу.

2010-2012 рр.

Концептуальна модель системної декомпозиції законотворчого процесу.

6.2.

Розробка інтелектуальної “надбудови” над діючими та проектованими автома­тизованими системами        Верховної Ради України.

1) Розробка системи статистичного аналізу інформаційно-лінгвістич­ного корпусу законодавчих документів з метою ретроспективного дослідження, поточного програмно-аналітич­ного моделювання та стратегічного планування законотворчої роботи.

2) Розробка лінгвістичних підсистем та природно-мовних інтерфейсів Системи електронного документообігу та контролю виконання доручень       Верховної Ради України.

3) Розробка системи інформаційно-технологічної підтримки законотворчого процесу на робочому місці народного депутата в службовому кабінеті, в залі комітету, в залі засідань погоджувальної ради, в залі сесійних засідань Верховної Ради України з розширеними інтелектуальними властивостями та ергономікою.

2010-2014 рр.

1. Концептуальна модель комплексу інтелектуальних інструментів для інформаційно-комп'ютерного супроводу законотворчого процесу.

2. Технічне завдання на розробку систем аналізу, лінгвістичних підсистем та природномовних інтерфейсів.

3. Макет програмного забезпечення систем аналізу, лінгвістичних підсистем та природномовних інтерфейсів.

7

Розробка, впровадження та удосконалення комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах Верховної Ради України, у т.ч. політики безпеки інформації, концепції захисту інформаційних ресурсів, порядку виявлення, попередження, оцінювання та прогнозування загроз безпеці державних інформаційних ресурсів, визначення рівня захисту інформації від несанкціонованих дій в інформаційно-телекомунікаційній системі Верховної Ради України.

2010-2014 рр.

Реалізація функцій управління: інцидентами, проблемами, конфігураціями, змінами, релізами, потужностями, рівнем ІТ-сервісів та їх безперервністю, доступністю, інформаційною безпекою.

8

Розробка та погодження з уповноваженими органами виконавчої влади порядку створення та експлуатації сучасних комплексів та засобів захисту інформації у Верховній Раді України, вимога щодо захисту якої встановлена законом.

2010-2015 рр.

Забезпечення функціонування комплексу оперативних методів автентифікації, контролю доступу та засобів захисту при використанні інформаційних ресурсів.

9

Розробка та затвердження нормативно-правової бази, що регламентує питання функціонування і розвитку системи “Електронний парламент” та підсистем “Електронний офіс народного депутата”, “Електронний Комітет”, “Електронна погоджувальна рада”, “Електронна бібліотека і архів”, “Система електронного голосування та підрахунку голосів”, їх апаратно-прог­рамної платформи, політики та системи захисту інформації.

2015 р.

Пакет нормативно-правових актів (у т.ч. пропозиції щодо внесення змін до Регламенту Верховної Ради України та Положення про Апарат Верховної Ради України і навчально-методичних матеріалів, що забезпечують перехід на безпаперову технологію законотворчого, процесу.

Автоматизація формування баз даних чинного законодавства України

1

Розвиток систем управління чинними законами (бази даних “Законодавство України в Інтернет та Законодавство України в Інтранет).

2010-2014 рр.

Інтеграція бази даних Законодавство України до Системи електронного документообігу і контролю виконання доручень Верховної Ради України; підвищення рівня інформаційно-аналітичного забезпечення суб'єкта законотворчого процесу.

2

Створення технологічної бази даних нормативно-правової інформації Законодавство-4 та Законодавство-4 (Документообіг) у складі баз даних:

Законодавство України;

Законодавство АР Крим;

Київське регіональне

законодавство.

2010-2014 рр.

Розширення функціональних можливостей бази даних Законодавство України.

3

Розробка систем семантичного  аналізу:

1) Розробка фундамен­тальної лексикогра­фічної системи Великий державний тезаурус України.

2) Розвиток програмного, інформаційного та лінгвістичного забезпечення української версії тезаурусу EUROVOC.

3) Розробка та впровадження експериментальної зони віртуальної, юридичної лабораторії законодавства України.

2010-2015 рр.

1. Концептуальні моделі лексикографічної системи «Великий державний
тезаурус України», лінгвістичного забезпечення та віртуальної юридичної
лабораторії законодавства України.

2.   Технічне завдання на розробку систем лінгвістичного забезпечення та віртуальної юридичної лабораторії законодавства України.

3.  Макет програмного інформаційного та лінгвістичного забезпечення
фундаментальної лексикографічної системи “Великий державний тезаурус
України, української версії тезаурусу EUROVOC, експериментальної зони віртуальної юридичної лабораторії законодавства України.

Розширення програмно-технічної, мережевої та інженерно-будівельної

інфраструктури законотворчого процесу

1

Створення системи електронного голосування та підрахунку голосів (програмно-технічний комплекс-система “Рада-4”).

2010-2012 рр.

Впровадження програмно-технічного комплексу нового покоління, який повною мірою відповідатиме Регламенту Верховної Ради України (забезпечення функції персонального голосування), чинним нормативним документам з технічного захисту інформації, стандартам Єдиної системи програмної документації та Єдиної системи конструкторської документації.

Виконання будівельно-монтажних і оздоблювальних робіт у залі пленарних засідань.

2

Створення інтегрованого інформаційного центру (вул. Садова, 3, добудова, - центр обробки, резервування, копіювання та збереження інформації з системою комплексного безперервного моніторингу за станом захисту інформаційних ресурсів і оперативного реагування на потенційні загрози їх безпеці).

2010-2014 рр.

Введення в промислову експлуатацію сертифікованого центру безпеки інформаційних ресурсів Верховної Ради України; забезпечення 100 % відмовостійкості та катастрофостійкості автоматизованих систем і мереж.

3

Створення електронного офісу народного депутата України: розробка набору однотипних електронних сервісів, які надають доступ до баз даних, звітів, статистики та аналітики.

2010-2014 рр.

Облаштування в службовому кабінеті народного депутата України електронного офісу та забезпечення мобільним електронним офісом.

4

Створення “Електронного Комітету - системи підтримки прийняття рішень у залі засідань Комітету Верховної Ради України (у тому числі з можливістю впровадження підсистеми дистанційного голосування при прийнятті рішень на засіданнях Комітету та депутатських фракції).

2010-2014 рр.

Впровадження систем підтримки прийняття рішень комітетом Верховної Ради України.

Виконання будівельно-монтажних і оздоблювальних робіт у залах засідань комітетів.

5

Створення “Електронної погоджувальної ради” - Центру ситуативного аналізу для потреб керівництва    Верховної Ради України, голів      депу­татських фракцій і комітетів Верховної Ради України.

2010-2014 рр.

Впровадження програмно-технічного комплексу в залі засідань погоджувальної ради з метою надання допомоги членам погоджувальної ради у прийнятті рішень за складних умов для повного та об'єктивного аналізу предметної галузі законотворчого процесу. Виконання будівельно-монтажних і оздоблювальних робіт у залі засідань погоджувальної ради.

6

Створення Електронної бібліотеки і архіву” - мережевої збірки інформації, яка збирає, управляє і зберігає для довгострокового використання весь цифровий вміст законотворчого процесу.

2010-2014 рр.

Впровадження першої черги програмно-технічного комплексу збору, уп­рав­ління і зберігання всього цифрового вмісту законотворчого процесу. Виконання будівельно-монтажних і оздоблювальних робіт у бібліотечних залах.

7

Модернізація інженерно-технічної та мережевої інфраструктури      Верховної Ради України.

2010-2015 рр.

Розширення можливостей резервування, копіювання інформації.

7.1

Розширення можливостей діючого центру обробки даних ( в. Садова 3-А).

2010-2015 рр.

Розширення можливостей резервування, копіювання інформації.

7.2

Модернізація комп'ютерної мережі в адмінбудинках вул. Грушевського, 18/2, Садова, 3, Несторівський пр., 4, В.Житомирська, 11 до швидкості передачі даних 1 Gbit/s з підтримкою протоколу Dot1x.

2010-2014 рр.

Заміна морально застарілого обладнання, досягнення сучасних параметрів обробки та передачі інформації (швидкість, надійність, захист).

7.3

Заміна активного  мережевого обладнання в будівлях Верховної Ради України, де не передбачено проведення реконструкції для підтримки протоколу передачі даних Dot1x.

2010-2014 рр.

Заміна морально застарілого обладнання, досягнення сучасних параметрів обробки інформації.

7.4

Створення міжбудинкового швидкісного (10 Gbit/s) оптоволоконного кільця передачі даних.

2010-2014 рр.

Забезпечення сучасних параметрів обробки та передачі інформації (швидкість, надійність, захист).

8

Закупівля ліцензійного системного та прикладного програмного забезпечення і стандартної технічної підтримки до нього.

2010-2015 рр.

Досягнення відповідності апаратних засобів їх програмному забезпеченню; впровадження новітніх технологій у програмному забезпеченні АС Верховної Ради України.

Впровадження парламентських веб-технологій  і створення систем

підтримки взаємодії Верховної Ради України з громадянами

1

Впровадження в промислову експлуатацію та супроводження програмного забезпечення веб-порталу Верховної Ради України, веб-сайту Голови Верховної Ради України та веб-сайту Комітету.

2010 р.

Вирішення питань структури, дизайну, навігації, пошукових сервісів та мультимедійних параметрів відповідно до рекомендацій Міжпарламентського Союзу.

Впровадження комплексної системи захисту інформації єдиного веб-пор­талу Верховної Ради України як складової системи “Електронний парламент”.

2

Створення парламентського        веб-порталу Інтернет-мовлення.

2011-2013 рр.

Складова системи “Електронний     парламент”.

3

Розробка методичних                    рекомендацій щодо використання Інтернету під час проведення        опитувань населення.

2011-2013 рр.

Забезпечення народних депутатів України інструментарієм роботи з    виборцями у рамках системи         Електронний парламент.

4

Розробка системи оперативного ознайомлення з нормативними актами України через супутниковий канал Рада обласних, міських, районних та сільських органів місцевого самоврядування.

2011-2013 рр.

Інформаційно-просвітницька складова системи Електронний парламент.

5

Розробка підсистеми комунікації між громадянами та парламентом у вигляді форумів, дискусійних он-лайн груп, інтернет-опитування та голосування і т.п.

2011-2014 рр.

Забезпечення методами комунікації зворотного зв'язку між громадянами та парламентом для поглиблення діалогу.

Організаційно-правові заходи інформатизації законотворчого процесу

1

Проведення серії круглих столів, семінарів, відео-конференцій за участю Голови Верховної Ради України, голів комітетів Верховної Ради України, лідерів депутатських фракцій, народних депутатів України та керівництва Апарату з питань інформатизації законотворчого процесу.

2011-2014 рр.

Забезпечення регулярного обговорення питань розвитку інформатизації законотворчого процесу та прийняття відповідних рішень і рекомендацій.

2

Уточнення структури та штатного розкладу Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України.

2010 р.

Розробка та затвердження уточненої структури та штатного розкладу Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України.

3

Створення організаційної структури управління та підтримки електронного парламенту України.

2014 р.

Розробка правової та норма­тивної бази функціонування електронного парламенту України; створення структурних підрозділів підтримки та безпеки електронного парламенту України.

4

Організація участі представників комітетів Верховної Ради України і Апарату Верховної Ради України у розробці пропозицій до проектів Інформаційного кодексу України та нормативно-правових актів з питань впровадження механізмів та регламентів надання Верховною Радою України та органами місцевого самоврядування інформаційних послуг юридичним та фізичним особам через Інтернет, зокрема у частині опра­цювання звернень громадян, які подаються з використанням Інтернет та електронного цифро­вого підпису.

2011-2014 рр.

Розробка та створення належної нормативно-правової бази для розвитку інформаційного суспільства та функціонування системи Електронний парламент.

5

Підготовка методичних рекомендацій щодо розроблення програм інформатизації обласних, районних, міських, селищних і сільських рад.

2011-2014 рр.

Забезпечення місцевих органів державної влади і органів місцевого само­врядування інструментарієм роботи у рамках системи “Електронний парламент”.

6

Забезпечення співпраці з Міжпарламентським Союзом, Генеральним Директоратом Євро­пейської комісії з питань інформаційного суспільства, Форумом ООН з управління Інтернетом, Глобальним центром з питань інформаційно-комуні­каційних технологій у парламенті, дослідними комісіями, центрами і робочими групами з питань розвитку інформаційного сус­пільства.

2011-2014 рр.

Організація участі представників від Верховної Ради України в роботі зазначених структур, у підготовці та проведенні міжнародних заходів, обмін досвідом, навчання фахівців.

7

Аналіз стану виконання міжнародних договорів та зобов'язань України з питань розвитку інформаційного сус­пільства.

2011-2015 рр.

Моніторинг виконання міжнародних договорів з питань розвитку інфор­маційного суспільства.

         

 

 

*  Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи внесено на розгляд Верховної Ради України народним депутатом України С.О. Довгим.