Військове право України

Богуцький П.П.: джерела, структура та розвиток : моногр. / П.П. Богуцький. — Одеса : Фенікс 2008 — 188 с.


      У монографії досліджено теоретичні аспекти військового права як комплекс­ної галузі у системі права України. Концепція військового права грунтується на інституціональній та функціональній характеристиці системи українського права, її компонентів з визначенням правового режиму у якості формуючої основи усі­єї системи права. Нормативною основою військового права є система юридичних джерел, сутнісні ознаки яких засвідчують їх єдність, ієрархічність, відповідність принципу етатистського патерналізму. Структура військового права постає склад­ним системним комплексом взаємопов'язаних і взаємозалежних підгалузей, інсти­тутів. Основними підгалузями військового права розглядаються право військової безпеки та оборони, право військової служби. Перспективи розвитку військового права пов'язуються з необхідністю доктринального освоєння цієї комплексної га­лузі права, удосконалення нормативно-правового регулювання військової сфери суспільного життя.

      Науковим працівникам, викладачам, студентам юридичних та військових на­вчальних закладів, військовим юристам та усім, хто цікавиться питаннями право­вого регулювання діяльності Військової організації держави.

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП
3

РОЗДІЛ І. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ ВІЙСЬКОВОГО ПРАВА ЯК КОМПЛЕКСНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА

7

1.1. Інституціональна і функціональна характеристика системи права України та її компонентів
7
1.2. Правовий режим як основа утворення галузей українського права
20
1.3. Вплив галузей публічного права на формування військового права України
38
1.4. Концепція військового права України
47

РОЗДІЛ 2. ЮРИДИЧНІ ДЖЕРЕЛА ВІЙСЬКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

66

2.1. Поняття і види юридичних джерел військового права
66
2.2. Особливості нормативно-правових актів як джерел військового права
87
2.3. Військові накази як специфічні юридичні джерела військового права
96
2.4. Комплексність у систематизації юридичних джерел військового права
103

РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРА ТА РОЗВИТОК ВІЙСЬКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

114

3.1. Підгалузі та інститути військового права
1
3.2. Підгалузь військового права — право військової служби
132
3.3. Військове право України як наука і навчальна дисципліна
153
3.4. Перспективи розвитку військового права України
158

ЗАКЛЮЧНІ ВИСНОВКИ

165

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
169

 

Видання НДІІП