В.М. БРИЖКО. До питання методології теорії права

УДК 34.01

В.М. БРИЖКО, кандидат юридичних наук (Ph.D), старший науковий співробітник
    
  Анотація. Про узагальнення поглядів на основні напрями та перспективи розвитку теорії права в аспекті гносеології категорії "право"
Аннотация. Об обобщении взглядов на основные направления и перспективы развития теории права в аспекте гносеологии категории "право".
Summаry. On summarizing of the points of view to main trends and perspectives of legal theory development in terms of gnoseology of category "right".
Ключові слова. право, закон, праворозуміння.
 
 
З точки зору загальної теорії наукознавства методологія - це учення про методи пізнання, які передбачають застосування сукупності наукових принципів, засобів, способів, прийомів пізнання та їх певної послідовності для виконання наукового дослідження, або схема, план вирішення поставленого завдання [1, с. 115].
Основною метою методології як фундаментальної системи отримання знань є формування понятійного апарату, підходів, що однозначно застосовувалися б у різних галузевих науках і практиці, пов'язаної із дослідженням, розумінням та організацією конкретних сфер людського життя, моделювання контрольованих перспектив його розвитку й упорядкування. Основне завдання методології у конкретній галузі (сфері, напрямі) людської діяльності полягає у пошуку відповідей на питання чи то теоретичного пізнання, чи то практичного досвіду, чи то пошуку меж цього пізнання. Як свідчать наукові джерела, сьогодні науковці знаходяться у пошуках шляхів формування міжгалузевого фундаментального напряму наукових досліджень як основи загальної методології [2].
Метою роботи є узагальнення поглядів на основні напрями та перспективи розвитку теорії права.
Методологія теорії права є системою особливих принципів, способів та прийомів вивчення загальних закономірностей виникнення, становлення і розвитку правових явищ. Для права властиве наявність не одного окремо взятого принципу, способу або прийому в дослідженні предмета, а їх сукупність в застосуванні. Основними у методології дослідження теорії права є принципи [3]:
історизм. Він означає розгляд існуючих соціальних та правових явищ не тільки під кутом зору справжнього їх стану, а й з позицій минулого та передбачуваного майбутнього. Вельми важливими при цьому є відповіді на питання, що стосуються причин і умов виникнення права, основних чинників його становлення та розвитку в теперішньому часі і минулому, основних перспектив та тенденцій їх еволюції в майбутньому;
різнобічність. Основне значення його полягає в тому, щоб досліджувати правові явища не самі по собі, а в їх взаємозв'язку та взаємодії з іншими явищами, що співвідносяться з ними…