В.Ю. ГОРЄЛОВА. До питання відшкодування збитків особі внаслідок незаконно-го застосування заходів кримінально-процесуального примусу

УДК 343.159.5

В.Ю. ГОРЄЛОВА, аспірант кафедри кримінального права та процесу
Університету економіки та права "КРОК"
    
  Анотація. Щодо відшкодування збитків особі внаслідок незаконного застосування кримінально процесуального примусу органами досудового слідства, прокуратури, суду.
Аннотация. О возмещении убытков лицу в результате незаконного применения криминально процессуального принуждения органами досудебного расследования, прокуратуры, суда.
Summаry. As regards indemnifying of losses to person in result of unlawful usage of criminal- procedural compulsion by pre-trial investigation bodies, public prosecutor, court.
Ключові слова. права осіб, незаконні дії, відшкодування збитків, заходи кримінально-процесуального примусу.
 
 
Актуальність. Становлення України як демократичної, соціальної, правової держави нерозривно пов'язується з усвідомленням пріоритету людини та з ідеєю відповідальності держави за незаконні дії її органів перед особою, що є гарантом стабільності та захищеності суспільства.
XXI століття - час розбудови інформаційного суспільства, забезпечення інформаційної відкритості правоохоронних органів та суду. Відбувається трансформація суспільних відносин, що проявляються у взаємозв'язку юридичної, економічної та моральної відповідальності. Це спонукає державу і суспільство створювати додаткові можливості для самореалізації людини та для реалізації її права одержувати компенсацію у випадках незаконних дій правоохоронних органів. Особливо гостро стоїть питання відшкодування збитків, завданих незаконними діями тих органів держави, головним завданням яких є забезпечення прав і свобод громадян. З огляду на незчисленні прояви незаконного застосування органами досудового слідства, прокуратури і суду різних форм примусу останнім часом особливого значення набуває негайна потреба удосконалення інституту відшкодування шкоди. Ця проблема заслуговує на окрему увагу, оскільки розвиток суспільства формує новий підхід до поняття збитків та цінностей. Розвиток електронних інформаційних ресурсів дозволяє автоматизувати багато процесів з накопичення, аналізу та пошуку інформації, що стосується компенсації збитків за незаконні дії органів досудового розслідування, прокуратури, суду. Якщо ж гарантування інтересів особи перестає бути пріоритетною діяльністю правоохоронних органів, то така держава перестає бути правовою, оскільки руйнує ті цінності, задля утвердження яких вона була створена.
Постановка проблеми. Стаття 56 Конституції України наголошує, що кожна людина наділена правом вимагати відшкодування шкоди, завданої їй незаконними діями державних органів та посадових осіб. Під цим слід розуміти право особи на відшкодування будь-яких збитків у повному обсязі…