ЯЩЕНКО В.А., Предмет і метод інформаційного права в сучасних дискусіях (с. 50-58)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.4(43).270058

УДК 342.9(075.8)

ЯЩЕНКО В.А.,
доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України.
ORCID ID: 0000-0002-2257-318X.
 
 
Анотація. У статті розглядаються сучасні дискусійні підходи до розуміння регулятивно визначальних концептів інформаційного права, його предметності й методологічної визначеності. Поряд з існуючими точками зору автор аргументує необхідність і важливість кваліфікації інформаційних відносин як предмету інформаційного права, що і визначає його специфіку як соціального феномену, виокремлюючи його з системи інших правовідносин. В процесі аналізу тих  прийомів та методів, що застосовуються в інформаційному праві автор зосереджує увагу на такому унікальному регулятивному методі, як інтенція, який, на його думку, має виступати ключовим методом інформаційно – правових реалій. Саме інтенція, вважає автор, володіє механізмом перетворення свідомістю інформації в належну, необхідну, цілеспрямовану і придатну до практичного використання. Ця нова ідея пропонується для подальшого обговорення і можливого конституювання в інформаційному праві.
Ключові слова: інформаційні відносини, комплексне право, межовість інформаційного права, принципи права, метод зв’язування, феноменологія, інтенційний метод.
Summary. The article examines modern debatable approaches to the understanding of regulatory defining concepts of information law, its objectivity and methodological certainty. Along with the existing points of view, the author argues the necessity and importance of the qualification of information relations as a subject of information law, which determines its specificity as a social phenomenon, separating it from the system of other legal relations. In the process of analyzing the techniques and methods used in information law, the author focuses on such a unique regulatory method as “intention”, which, in his opinion, should be the key method of information and legal realities. It is “intention”, according to the author, that possesses the mechanism of transformation of information by consciousness into appropriate, necessary, purposeful and suitable for practical use. This new idea is proposed for further discussion and possible constitution in information law.
Keywords: information relations, complex law, limitation of information law, principles of law, method of binding, phenomenology, intentional method.
 
 
      Постановка проблеми. Не дивлячись на чисельні публікації щодо предметності та методів інформаційного права однозначно ці категорії до сих пір не визначені, що негативно позначається на його регулятивній функції і подальшому розвитку цієї галузі права...