Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері : теорія і практика

Монографія / Кол. авторів; За загальною. ред. проф. К. І. Бєлякова. – К.: 2016. – 293 с. CD / Монографі_2016.pdf

 

      Монографію присвячено актуальній у сучасній юридичній літературі темі – теоретичним та практичним проблемам юридичної відповідальності за правопорушення суб'єктів інформаційно-правових відносин та інформаційної діяльності. Розкривається сутність понять «інформаційна сфера», «предмет правового регулювання та об’єкт інформаційних правовідносин», тощо. Досліджується зміст і структура предмету правового регулювання в сфері обігу інформації та інформаційних ресурсів, інформаційної діяльності та інформаційних правовідносин. Проводиться комплексне дослідження інституту юридичної відповідальності суб'єктів інформаційної сфери.

      Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів (курсантів) та слухачів юридичних навчальних закладів і факультетів.

ЗМІСТ
 

ПЕРЕДМОВА  

5

Розділ 1. Інформаційна сфера як предмет правового регулювання

13
1.1. Теоретико-методологічні передумови визначення предмету правового регулювання інформаційних відносин
14
1.2. Структура інформаційної сфери суспільства
19
1.3. Інформаційна діяльність : зміст та суспільно-правові підходи до класифікації 
41
1.4. Правовідносини в інформаційній сфері: зміст, об'єкти і суб'єкти
54

Розділ 2. Теоретико-правові основи інституту юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері

80
2.1. Стан розробленості дослідження інституту юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері 
81
2.2. Соціальна сутність відповідальності за правопорушення 
86

Розділ 3. Правова характеристика правопорушень в інформаційній сфері

105
3.1. Загальносоціальні та технологічні передумови виникнення новітніх різновидів правопорушень в умовах інформатизації 
105
3.2. Поняття й види інформаційних правопорушень 
117
3.3. Проблеми визначення правопорушень в інформаційній сфері 
133
3.4. Правові ознаки та склад інформаційних правопорушень в інформаційній сфері 
139

Розділ 4. Юридична відповідальність за інформаційні делікти

138
4.1. Властивості та особливості підстав юридичної відповідальності в умовах інформатизації та глобалізації 
138
4.2. Нормативна конструкція реалізації юридичної відповідальності за інформаційні правопорушення
148
4.3. Характеристика окремих видів інформаційно-правової відповідальності 
166
4.3.1. Адміністративна відповідальність за інформаційні правопорушення. Інформаційний проступок  
167
4.3.2. Цивільно-правова відповідальність за інформаційні правопорушення Інформаційний делікт 
207
4.3.3. Кримінальна відповідальність за злочини в інформаційній сфері 
233
4.3.4. Дисциплінарно-інформаційна відповідальність 
276

ВИСНОВКИ

286