ЗАБАРА І.М., Свобода інформації: сучасний концептуальний підхід у науці міжнародного права

УДК 341: 316.774

ЗАБАРА І.М.,
кандидат юридичних наук, доцент,
кафедра міжнародного права Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 
 
Анотація. У статті розглядаються основні положення концепції свободи інформації. Автор досліджує доктринальні погляди на зміст свободи інформації. Розглядається сучасне трактування свободи інформації в міжнародному праві.
Ключові слова: інформація, доктрина, права людини, концепція, свобода інформації, міжнародне право.
Аннотация. В статье рассматриваются основные положения концепции свободы информации. Автор исследует доктринальные взгляды на содержание свободы информации. Рассматривается современная трактовка свободы информации в международном праве.
Ключевые слова: информация, доктрина, права человека, концепція, свобода информации, международное право.
Summary. Article deals with the contents of the information freedom concept. The author examines the doctrinal views on the content of information freedom. The author also examines a modern interpretation of the information freedom.
Keywords: information, doctrine, human rights, concept, freedom of information, international law.
 
 
        Постановка проблеми. Становлення і розвиток концептуальних засад інституту свободи інформації відбувається вже протягом майже сімдесятьох років, що охоплюють кілька періодів, протягом яких увага світового співтовариства зосереджувалась на широкому комплексі міжнародно-правових питань – від визначення змісту свободи інформації, до питань, пов’язаних з її реалізацією [1, с. 117-132; 2]. Інститут свободи інформації, виступаючи в якості стрижневого і ключового поняття, тим не менш, залишається одним із дискусійних і суперечливих явищ.
       В сучасних умовах широкомасштабного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій інститут свободи інформації набуває більшого значення і, відповідно, привертає більшу увагу, у зв’язку з чим постає питання щодо його сучасного бачення та перспективних напрямків розвитку. Його сучасне розуміння може бути доповнено врахуванням ключових основ, що свого часу визначили напрямки і пріоритети його розвитку в міжнародному праві. Розглянуті разом, вони, на нашу думку, дадуть комплексне бачення концепції інституту свободи інформації в сучасному міжнародному праві.
         Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що представники доктрини міжнародного права не залишили цю тему без уваги. Низкою дослідників були закладені основи для обґрунтування розвитку інституту свободи інформації в міжнародному праві. Її загальне бачення ґрунтується на досягненнях загальної теорії міжнародного права та низки галузей міжнародного права – загальнотеоретичну основу склали роботи А. Зануччи, Ю.М. Колосова, О.Г. Дніпровського, О.В. Єрмішиної, Т. Мендела, І.І. Мисика, Ф.В. Хондиуса та інших…