Забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації: теоретико-правові та організаційні аспекти

Довгань О. Д. ; НАПрН України, НДІІП, НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 388 с.

 

      У монографії розв’язується проблема забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації у синхронно-діахронному вимірі – від історіографії теоретичних та організаційних засад до основних тенденцій еволюції змісту інформаційної безпеки під впливом розвитку загроз періоду інформатизації. Наскрізною лінією проходить через видання розгляд у взаємозв’язку сучасних тенденцій процесу трансформації інформаційної безпеки в комплексне явище організації безпеки суверенних інформаційних ресурсів. Особливу увагу приділено організаційно-правовим аспектам нейтралізації загроз інформаційній сфері розвитку українського суспільства, у тому числі організації правового гарантування безпеки. Детально обґрунтовано і запропоновано шляхи правового вдосконалення інформаційної безпеки, а також правових механізмів формування системи безпеки та захисту інформаційних ресурсів, у контексті розвитку інформаційної сфери суспільства.

         Книга розрахована як на фахівців у сфері інформаційної безпеки, так і всіх читачів, що цікавляться даною проблематикою.

 

Зміст
 
 

ВСТУП

5

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

16
1.1. Глобалізаційні процеси в інформаційній сфері і їх вплив на інформаційну безпеку
16
1.2. Особливості розвитку понятійного апарату при вивченні проблем інформаційної безпеки
34
1.3. Національний інформаційний суверенітет – об’єкт інформаційної безпеки
57

Розділ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

92
2.1. Структурні особливості методології вивчення  проблем інформаційної безпеки
92
2.2. Історіографічна основа теоретичних та організаційних засад вивчення проблем інформаційної безпеки держави та суспільства
118

Розділ 3. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕВОЛЮЦІЇ ЗМІСТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

136
3.1. Проблеми правового захисту суверенних інформаційних ресурсів в умовах розвитку  інформаційних впливів
136
3.2. Сучасна інформаційна інфраструктура  і основні завдання її правового захисту проти проявів комп’ютерного тероризму
163
3.3. Нейтралізація міжнародних інформаційних загроз
198
3.4. Методологія організації комплексного моніторингу загроз національній безпеці в інформаційній сфері
217

Розділ 4.  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ  ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

235
4.1. Організація роботи по підвищенню ефективності використання інформаційних ресурсів: правові аспекти безпеки
235
4.2. Організація правового гарантування безпеки інформаційних обмінів у контексті глобалізації
256
4.3. Сучасні інформаційні структури як компоненти інформаційної безпеки
273

Розділ 5. ШЛЯХИ ПРАВОВОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ СУСПІЛЬСТВА

299
5.1. Розвиток інформатизації і інформаційна безпека
299
5.2. Соціальні мережі  як чинник впливу на безпеку інформаційних ресурсів
316
5.3.Правові засади формування і розвитку системи забезпечення інформаційної безпеки України та її складових
334
5.4. Правові механізми формування системи безпеки та захисту інформаційних ресурсів держави
345

ПІСЛЯМОВА

372

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

381

ДОДАТКИ

382