КОСІЛОВА О.І., ФЕДІРКО І.П., Права і свободи людини і громадянина: концептуальні підходи до диференціації в ФРН та Україні (ст. 20-27)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.4(31).196546

УДК 342.727/.729 (477+430+061.1ЄС)

КОСІЛОВА О.І.,
 
 ФЕДІРКО І.П.,
кандидат політичних наук, доцент,
юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри політології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
 
 
Анотація. В статті аналізується співвідношення прав людини і громадянина загалом та в Україні та ФРН зокрема. Досліджуються основні підходи до класифікації прав людини. Наголошується, що на відміну від прав людини, які поширюються на всіх осіб без обмежень, права громадянина охоплюють сферу правовідносин індивіда з державою, яка характеризується наявністю громадянства. Наголошується на тому, що у ФРН свободи є частиною прав особи і визначаються як “права на свободи”, маючи при цьому негативний статус, що передбачає мінімізацію державного впливу та втручання. Аналізується правовий статус іноземців в обох країнах та особливості реалізації ними своїх прав та свобод.
Ключові слова: права людини, права громадянина, права іноземців, права кожного, права громадян Німеччини, права громадян України, права громадян ЄС.
Summary. The article analyzes the relationship between human rights and rights of citizens in general and in Ukraine and Germany particular. Basic approaches to the classification of human rights are explored. It is emphasized that, unlike human rights, which apply to all persons without restriction, the rights of the citizen cover the sphere of legal relations of the individual with the state, characterized by the presence of citizenship. It is emphasized that in Germany the freedoms are part of the rights of individuals and are defined as “rights to liberties”, while having a negative status, which implies minimization of state influence and interference. The legal status of foreigners in both countries and the peculiarities of the exercise of their rights and freedoms are analyzed.
Keywords: human rights, rights of citizens, rights of foreigners, rights of everyone, rights of citizens of Germany, rights of citizens of Ukraine, rights of EU citizens.
Аннотация. В статье анализируется соотношение прав человека и гражданина в целом и в Украине и ФРГ в частности. Исследуются основные подходы к классификации прав человека. Отмечается, что в отличие от прав человека, которые распространяются на всех лиц без ограничений, права гражданина охватывают сферу правоотношений индивида с государством, которая характеризуется наличием гражданства. Подчеркивается, что в ФРГ свободы являются частью прав личности и определяются как “права на свободы”, имея при этом отрицательный статус, предусматривающий минимизацию государственного влияния и вмешательства. Анализируется правовой статус иностранцев в обеих странах и особенности реализации ими своих прав и свобод.
Ключевые слова: права человека, права гражданина, права иностранцев, права каждого, права граждан Германии, права граждан Украины, права граждан ЕС.
 
 
      Постановка проблеми. У зв’язку з процесами глобалізації у світі та посиленням тенденцій до універсалізації прав, створенням нових міждержавних утворень та союзів, поступово стираються межі між різними конституційно-правовими статусами особи, розширюється перелік загальнолюдських прав, виникають нові види прав та свобод. Одним з найбільш поширених підходів до класифікації прав і свобод у сучасній юридичній науці є їх розмежування на права і свободи людини і громадянина. Інколи ці терміни  вживаються як альтернативні,  інколи як близькі за змістом...
 

 

Видання НДІІП