Умови прийому до аспірантури

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальністю 081 «Право» або 293 «Міжнародне право».

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з Правилами прийому до аспірантури у 2024 році.

Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови, відповідно до вимог п. 6 Розділу VII Порядку  прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році, затвердженого наказом МОН України від 06.03.2024 № 266,  є успішне складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови в 2023 або 2024 роках з оцінкою за тест з іноземної мови не менше 130 балів.

Складання ЄВІ відбувається у відповідності до вимог Українського центру оцінювання якості освіту (УЦЯО, https://testportal.gov.ua/yedynyj-vstupnyj-ispyt-dlya-vstupu-do-aspirantury/). Реєстрація на складання ЄВІ відбуватиметься у період з 07 по 29 травня 2024 року та з 17 по 21 червня 2024 року)  у приймальній комісії будь-якого закладу вищої освіти (наукової установи), а також у ДНУ «Інститут інформації, безпеки і права НАПрН України» (м. Київ, Несторівський провулок, 4).

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.

Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

У разі виявлення невідповідності сертифіката певному вищезгаданому рівню безпосередньо перед вступним іспитом з іноземної мови, вступник не допускається до складання вступного іспиту з іноземної мови без складеного ЄВІ.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2024 році відбуватиметься з 16 вересня  по 18 жовтня 2024 року у ДНУ «Інститут інформації, безпеки і права НАПрН України» (м. Київ, Несторівський провулок, 4) відповідно до Правил прийому до аспірантури у 2024 році.

Вступник має подати нижчезазначені документи особисто до ДНУ ІІБП НАПрН України:

 • копія екзаменаційного листка ЄВІ або копія дійсного сертифіката тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або дійсного сертифіката Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); або дійсного сертифіката TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); або дійсного сертифіката тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня);
 • екзаменаційна картка до екзаменаційного листка ЄВІ, якщо вступник не підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня);
 • заява про допуск до участі у конкурсному відборі на навчання в аспірантурі;
 • заява про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • копія паспорта (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією); або за наявності – паспорта у вигляді ID-карти;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копія диплома магістра (спеціаліста);
 • копія додатка до диплому магістра (спеціаліста);
 • мотиваційний лист, в якому зазначається інформація про наукові досягнення вступника у вигляді списку публікацій (за наявності);
 • наукову доповідь (реферат) за профілем підготовки в аспірантурі;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання приймається протягом трьох робочих днів з дня отримання результатів вступних випробувань.

Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року №504 “Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

Пріоритет у підготовці аспірантів в ДНУ ІІБП НАПрН України надається  напрямам "інформаційне право", "право національної безпеки, військове право" зокрема, з актуальних проблем правового забезпечення інформаційної сфери та сфери цифрової трансформації, а також проблем правового забезпечення у сфері національної безпеки та оборони. 

З детальною інформацією стосовно прийому до аспірантури у 2022 році можна ознайомитись у Правилах прийому до аспірантури ДНУ ІІБП НАПрН України.

 

Документи приймаються у вказаний період за адресою:

04053, м.Київ, пров. Несторівський, 4, к. 614
з 9.00 до 18.00 год. (крім п'ятниці, суботи та неділі).
Телефон для довідок: (044) 235-22-90,  

 

Вступники до аспірантури складають вступні іспити: зі спеціальності та іноземної мови.

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 081 "Право".

Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови (англійська).

 

ВИМОГИ

ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ (РЕФЕРАТУ)

ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ В АСПІРАНТУРУ

із спеціальності

У рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов’язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має відповідати її змісту.

Обов’язковими структурними елементами реферату є: титульний аркуш;  зміст; вступ; основна частина; висновки; список використаних джерел.

Титульний аркуш реферату має містити повне найменування Інституту; прізвище, ім’я, по батькові автора; назву реферату, що повинна відповідати обраному тематичному напряму дисертаційного дослідження; шифр і найменування спеціальності; місто і рік.

Зміст подають на початку реферату. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх структурних елементів (вступу, розділів (пунктів), висновків, списку використаних джерел).

У вступі мають бути відображені: актуальність теми, ступінь її розробленості, мета і завдання, очікувана наукова новизна.

Основна частина реферату має містити виклад самостійно виконаної роботи, пов’язаної з обраним тематичним напрямом. Зазначена частина реферату складається з розділів (пунктів). Зміст розділів (пунктів) основної частини має точно відповідати темі роботи і розкривати її.

Висновки мають відповідати визначеним завданням. Для дотримання наукового стилю викладу матеріалу необхідно використовувати такі формулювання: “проаналізовано…”, “встановлено …”, “виявлено …, що дало змогу …”, “доведено …”, “показано …”, “досліджено …”, “розроблено …”, “отримано …”, “запропоновано …”, “розроблено …”, “рекомендовано …”, “вважається за доцільне …” тощо.

Текст висновків має дати уявлення про ступінь реалізації поставленої мети і завдань.

Список використаних джерел слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів чи заголовків.

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліографічної та видавничої справи. Щодо кожного джерела слід наводити такі дані: прізвище та ініціали автора, повну назву книги, статті, журналу, місто видання, назву видавництва, рік видання, номер журналу, сторінки (першу і останню), на яких розміщено статтю чи тези або кількість сторінок у книзі. При посиланні на збірники праць – дані про автора, назву статті, повне найменування збірника, місто та видавничу організацію, рік та номери сторінок, на яких розташована ця стаття.

Зарубіжні джерела, що використовуються мовою оригіналу (за винятком російських), записують в кінці списку в алфавітному порядку.

У тексті роботи, де використано джерело, в квадратних дужках проставляють номер джерела і сторінку, на яку зроблено посилання.

Технічні вимоги до реферату. Реферат за обсягом повинен складати до 25 сторінок (формат А4). Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman 14 кеглем через одинарний інтервал. Поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см.