АЛЕКСЕЄВА О.А., Правові аспекти реєстрації та обліку науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в сфері забезпечення національної безпеки держави (ст. 168-175)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243822

УДК 001.89

АЛЕКСЕЄВА О.А.,
старший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6629-3606.
 
 
Анотація. Стаття присвячена питанням здійснення реєстрації та обліку науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, виконуваних в сфері забезпечення національної безпеки держави, на прикладі Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України. Досліджуються правові підстави виконання заходів із зазначеної тематики. Аналізується наявний стан справ щодо порушеного питання.
Ключові слова: науковий потенціал, науково-технічна сфера, реєстрація науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, національна безпека, законодавство.
Summary. The article is devoted to the issues of registration and accounting of research and development work performed in the field of national security, by the example of the Ukrainian scientific and research Institute of special equipment and forensic expertise of the Security Service of Ukraine. The legal bases for actions on the specified subjects are investigated. The current state of affairs on the raised issue is analyzed. Some issues that arise during the registration procedure are highlighted.
Keywords: scientific potential, scientific and technical sphere, registration of research and development works, national security, legislation.
Аннотация. Статья посвящена вопросам осуществления регистрации и учета научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых в сфере обеспечения национальной безопасности государства, на примере Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз Службы безопасности Украины. Исследуются правовые основания выполнения мероприятий по указанной тематике. Анализируется существующее состояние дел по данному вопросу.
Ключевые слова: научный потенциал, научно-техническая сфера, регистрация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, национальная безопасность.
 
 
      Постановка проблеми. Недостатній рівень висвітлення у наукових джерелах питань щодо реєстрації та обліку науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (далі – НДДКР), зокрема виконуваних в сучасних умовах для забезпечення, у тому числі й національної безпеки держави, спонукає пропагувати антиформальне ставлення до процедури реєстрації та обліку НДДКР, аби уникати спотворення викладеної під час реєстрації та обліку відповідним чином оформленої інформації, яка є підґрунтям для всеукраїнських баз даних науково-технічних результатів, досягнення яких відбувається завдяки використанню здебільшого коштів держави. Крім того, ситуація, що склалася, змушує проаналізувати особливості здійснення процесу реєстрації та обліку науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, зокрема державної. При цьому, потребує уваги й розгляд наявних суперечностей...
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання