НАУКОВИЙ ФАХОВИЙ ЖУРНАЛ “ПРАВОВА ІНФОРМАТИКА”

Журнал “Правова інформатика” зареєстрований як друкований засіб масової інформації у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України, Свідоцтво КВ № 8254 про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації видане 22.12.03 р.

Засновниками журналу є Науково-дослідний центр правової інформатики НАПрН України та Інститут законодавства Верховної Ради України. Організаційне та ресурсне забезпечення видання журналу здійснюється Науково-дослідним інститутом інформатики і права, а науково-інформаційне - Інститутом законодавства.

Постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 08.06.05 р. № 2-05/5 журнал “Правова інформатика” включено до переліку наукових фахових видань України, в якому можуть публікуватися матеріали дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата стосовно: юридичних наук (Постанова президії ВАК України від 08.07.09 р. № 1-05/3); технічних наук (Постанова президії ВАК України від 10.02.10 р. № 1-05/1).

У період з 2003 по 2011 рр. у журналі “Правова інформатика” опубліковано понад 350 наукових статей.

Розсилка журналу здійснюється згідно з наказом ВАК України “Про затвердження Переліку установ і організацій, до яких обов’язково належить надсилати наукові видання, у яких публікуються основні результати дисертаційних робіт” від 04.04.00 р. № 175. Матеріали статей також будуть опубліковані в електронному вигляді на сайті НДІІП НАПрН України.

Реквізити для сплати послуг щодо публікації: ПІБ, Код ЄДРПОУ 25959933, р/р № 31251259111870, МФО 820172 в ГУДКСУ у м. Києві (з приміткою - "Науковий журнал "Правова інформатика") – квитанцію можна роздрукувати  тут.

 

До відома авторів
 
Редакційна колегія журналу звертає увагу авторів статей, які подаються на розгляд та відбір для друку, на необхідність дотримання правил, встановлених Постановою президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”.
 
У зв’язку із зазначеним пропонуємо:
 
1)     Подавати статтю українською мовою, виготовлену у друкарський спосіб, та її електронну версію (структура та зміст якої повністю відповідають друкованому варіанту) у вигляді файлу:
 
  у текстовому редакторі Word, шрифт – Times New Roman, з розширенням .doc, кегль – 13;
  параметри сторінки – формат А-4, розташування тексту (таблиці) книжне, береги поля (верхній, нижній, лівий і правий краї) 20 мм;
  відстань між рядками 1 інтервал;
  кількість матеріалу однієї статті – не більше 10 стор. 
 
Стаття має передбачати такі обов’язкові структурні елементи:
 
·  УДК;
·  ім’я та прізвище, науковий ступінь, вчене звання автора;
·  назва статті;
·  анотації укр., рос. та англ. мовами; ключові слова;
·  розв’язання проблеми:
- загальна характеристика проблеми;
- аналіз досліджень, в яких започатковано розв’язання проблеми, виділення не вирішених її частин, котрим присвячується стаття;
- формування цілей (постановка завдання) статті;
- вирішення завдання та обґрунтування отриманих результатів;
·  висновки, пропозиції;
·  використана література (згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Нові правила бібліографічного опису. – Режим доступу: //www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm);
·  підпис, адреса (е-адреса), телефон автора.
 
2)     Подавати письмовий експертний висновок на статтю, підписаний особою, яка має науковий ступінь.
Висновок в обов’язковому порядку має висвітлювати такі питання:
 
·  актуальність теми;
·  новизна та обґрунтованість одержаних результатів;
·  наукова (практична) цінність результатів.
 
Шановні автори!   Рукопис статті та експертний висновок мають бути
                               ретельно вичитаними, виправленими і підписаними
                                                   відповідними особами.                 
                                            
Редакційна колегія не завжди поділяє погляди авторів публікацій. Статті видаються в авторській редакції. Автори несуть відповідальність за достовірність інформації, що міститься у статтях і повідомленнях до журналу, а також за додержання авторських прав відповідно до законодавства.                                
 
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання