НАУКОВИЙ ФАХОВИЙ ЖУРНАЛ “ІНФОРМАЦІЯ І ПРАВО”

Журнал “Інформація і право” зареєстрований в Міністерстві юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 17541-6291Р від 18.03.11 р.).

Співзасновниками журналу є: Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН УкраїниНаціональна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України, Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Програмні цілі – висвітлення результатів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з актуальних проблем становлення і розвитку інформаційного суспільства та інтеграції України у світовий інформаційний простір, інформаційного права, соціальних комунікацій та інформатизації, міжнародного інформаційного права та інформаційної безпеки.

Галузі наук (пропонується): юридичні науки, соціальні комунікації, технічні науки. Постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 31.05.11 р. № 1-05/5 журнал включено до переліку наукових фахових видань України в галузі юридичних наук.

 


  

До читачів
журналу “Інформація і право”
 
 
 Шановні читачі!
 
Сучасний світ наприкінці XX – на початку ХХІ століття зазнав радикальних політичних, економічних, соціальних, духовних, технологічних, екологічних змін. Людство зіткнулося з цілою низкою небачених раніше глобальних проблем, зокрема, таких, як проблеми виживання, системної трансформації і розвитку. Особливий характер новітніх глобальних трансформаційних процесів зумовлює потребу їх глибокого осмислення з метою подальшої оптимізації суспільного розвитку. Без розуміння глобальних проблем не можна кваліфіковано підійти до формування національних цілей і стратегій та сподіватись на безпечний розвиток у майбутньому.
 
У цьому контексті заслуговують на підтримку слова Михайла Драгоманова, який у далекому XIX столітті писав, що “уся практична мудрість людська може бути в тому, щоби вбачити напрямок руху світового, його міру, закон і послужитись тим рухом”. Сьогодні, на початку XXI століття, ці слова залишаються актуальними для України, перед якою після здобуття незалежності постала важлива і складна проблема адаптації та інтеграції в сучасному світі. Як і решта держав, Україна не може вирішити власні проблеми без врахування впливу глобальних факторів, викликів і загроз.
 
В умовах інформаційної революції, що відбулася в Україні та світі в останні десятиліття, однією з ключових особливостей світового соціально-економічного прогресу є зростання значимості інформації в суспільних відносинах. Широке впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій і систем, удосконалення техніко-технологічних засобів збирання, зберігання, використання та поширення інформації призвели до стрімкого розвитку інформаційних відносин, розбудови інформаційного суспільства та формування світового інформаційного простору.
 
Ми маємо справу з інформацією на кожному кроці: в інформаційних технологіях, системах управління і зв’язку, в мовах, в інформаційних системах живих клітин. Тому заслуговують на увагу висновки сучасної науки, що інформація є однією з фундаментальних, універсальних та основоположних величин, які становлять основу світобудови.
 
Водночас поряд з позитивними надбаннями процеси інформаційної глобалізації призвели до виникнення новітніх викликів і загроз безпеці людини, суспільства і держави, зокрема, створення інформаційної зброї, поширення інформаційних операцій і воєн, інформаційно-психологічного маніпулювання свідомістю людини, інформаційних впливів, які руйнують соціокультурні цінності народу.      
 
За таких умов перед Україною як суверенною державою та суб’єктом міжнародного права постає низка новітніх завдань, що потребують всебічного наукового опрацювання. До основних із них слід віднести комплекс теоретичних та прикладних проблем становлення і розвитку інформаційних відносин, інформаційної діяльності, соціальних комунікацій та інформаційного права, інформатики та інформатизації, міжнародних і державно-правових проблем інтеграції у світовий інформаційний простір, забезпечення інформаційної безпеки та інформаційного суверенітету України.
 
Переконаний, що заснування й видання загальнодержавного фахового журналу “Інформація і право” за участю Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Науково-дослідного центру правової інформатики Національної академії правових наук України та Вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” є наочним прикладом інтеграції науки і освіти, сприятиме висвітленню результатів фундаментальних і прикладних міжгалузевих і міждисциплінарних наукових досліджень в інформаційній сфері, розвиткові правової та інформаційної культури в Україні.
 
                     Президент
Національної академії наук України,
          академік НАН України 
Б.Є.Патон

                                                      

 

 
 
До читачів
журналу “Інформація і право”
 
 
Шановні читачі!
  
До числа найважливіших і ключових проблем сучасності відносяться питання виникнення, природи та сутності інформації, її впливу на людину і суспільство, розвитку інформаційних технологій, соціальних комунікацій, їх впровадження у діяльність людини, пов’язані з ними правові, соціально-економічні, політичні та інші процеси. Особливої ваги нині набуває розбудова в Україні та світі “інформаційного суспільства”, свідченням чого є проголошення Президентом України 2011 року Роком освіти та інформаційного суспільства.
 
Теоретичне осмислення цих проблем – об’єктивна потреба і необхідна передумова подальшого розвитку цивілізації та науково-обґрунтованого управління процесами сталого розвитку суспільства і держави. Насамперед, це пов’язано зі зміною стилю мислення, поглядів, а подекуди й поведінки мільйонів громадян різних країн, що обумовлені впливом сучасних досягнень науки та стрімким розвитком інформаційних технологій. За цих умов вкрай актуальними постають фундаментальні зміни сучасної гуманітарної парадигми, соціальних комунікацій і соціального управління та проблеми розуміння нових інформаційних відносин, ролі й місця права і правової науки в умовах розвитку глобальних інформаційних процесів.
 
Вітчизняними та іноземними вченими активно досліджуються розвиток, взаємозв’язки та взаємовплив базових концепцій різних наукових напрямків і шкіл (загальної теорії систем, інформатики, кібернетики, сінергетики та ін.) на зміни в уявленні й розумінні правового статусу і правового простору життя та діяльності людини в інформаційному суспільстві. Широко вивчаються взаємозв’язки правових проблем постіндустріального суспільства зі змінами традиційних уявлень про право як про ідеали справедливості, механізм захисту прав, свобод та безпеки людини, із реальними особливостями нормативних систем різних держав, котрі часто закріплюють ті чи інші форми нерівності в доступі до інформації, обмеження прав громадян в інформаційній сфері тощо. За цих умов актуальною також постає проблема пошуку балансу між потребою суспільства і держави в інформаційній безпеці та потребою в забезпеченні прав і свобод людини і громадянина в інформаційній сфері.
 
З огляду на викладене реалізація нової ідеї щодо заснування міжгалузевого фахового наукового видання “Інформація і право” є вчасним і актуальним заходом розвитку сучасної наукової думки. На наш погляд, це видання має декілька важливих особливостей.
 
По-перше, інноваційна міжгалузева спрямованість журналу має висвітлювати результати досліджень в галузі юридичних наук, соціальних комунікації і технічних наук через призму гуманітарних і технологічних проблем розбудови інформаційного суспільства та юридичного оформлення і врегулювання його основних складових.
 
По-друге, позитивною виглядає влучна ідея об’єднання провідних вчених у різних сферах інформаційної діяльності у складі єдиної редакційної колегії журналу.
 
По-третє, поява цього видання є наочним прикладом інтеграції фундаментальної академічної та вузівської науки в особі засновників журналу – Науково-дослідного центру правової інформатики з правами науково-дослідного інституту Національної академії правових наук України, Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського Національної академії наук України та Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”.
 
Усе зазначене сприятиме започаткуванню комплексної наукової дискусії вітчизняних та іноземних вчених з актуальних інформаційно-правових проблем сучасної України та світової спільноти. 
 
                              Президент
Національної академії правових наук України,
                   академік НАН України   
 В.Я. Тацій

   


 

 Редакційна колегія

 
Арістова Ірина Василівна, доктор юридичних наук, професор;
Бебик Валерій Михайлович, доктор політичних наук, професор (заступник голови редакційної колегії);
Бєляков Костянтин Іванович, доктор юридичних наук, с.н.с.;
Богданович Володимир Юрійович, доктор технічних наук, професор;
Бондаренко Володимир Михайлович, доктор технічних наук, професор;
Бутвін Борис Леонідович, доктор технічних наук, професор;
Брижко Валерій Михайлович, кандидат юридичних наук (Doctor of Philosophy), с.н.с.  (заступник голови редакційної колегії, заступник головного редактора);
Гладківська Оксана Василівна, кандидат фізико-математичних наук, с.н.с.;
Горовий Валерій Микитович, доктор історичних наук, с.н.с.;
Дзьобань Олександр Петрович, доктор філософських наук, професор;
Дмитренко Микола Андрійович, доктор політичних наук, доцент;
Забара Станіслав Сергійович, доктор технічних наук, професор;
Зайцев Володимир Григорович, доктор технічних наук, професор;
Ковальчук Галина Іванівна, доктор історичних наук, професор;
Коноплев В’ячеслав В’ячеславович, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор;
Копан Олексій Володимирович, доктор юридичних наук, професор;
Куйбіда Василь Степанович, доктор наук з державного управління, професор;
Ланде Дмитро Володимирович, доктор технічних наук, с.н.с.;
Литвиненко Олександр Віталійович, доктор політичних наук, доцент;
Марущак Анатолій Іванович, доктор юридичних наук, професор;
Настюк Василь Якович, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор;
Нор Василь Тимофійович, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор;
Оніщенко Олексій Семенович, академік НАН України, доктор філософських наук, професор;
Омельчук Володимир Юхимович, доктор історичних наук, професор;
Пилипчук Володимир Григорович, член-кореспондент НАПрН України,  доктор юридичних наук, професор (голова редакційної колегії, головний редактор);
Петришин Олександр Віталійович, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор;
Попик Володимир Іванович, кандидат історичних наук, с.н.с. (заступник голови редакційної колегії);
Різун Володимир Володимирович, доктор філологічних наук, професор;
Серажим Катерина Степанівна, доктор філологічних наук, професор;
Середа Григорій Порфирович, доктор юридичних наук,доцент;
Скулиш Євген Деонізійович, доктор юридичних наук, професор;
Соснін Олександр Васильович, доктор політичних наук, професор;
Таланчук Петро Михайлович, доктор технічних наук, професор;
Тихий Володимир Павлович, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор;
Ткач Олег Іванович, доктор політичних наук, професор;
Фурашев Володимир Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, с.н.с.;
Циба Віталій Трохимович, доктор філософських наук, професор;
Шевченко Віктор Леонідович, доктор технічних наук, с.н.с.
Шемшученко Юрій Сергійович, академік НАН України, доктор юридичних наук, професор;
 
 
 
До відома авторів
 
Редакційна колегія журналу звертає увагу авторів статей, які подаються на розгляд та відбір для друку, на необхідність дотримання правил, встановлених Постановою президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”.
 
У зв’язку із зазначеним пропонуємо:
 
1)     Подавати статтю українською мовою, виготовлену у друкарський спосіб, та її електронну версію (структура та зміст якої повністю відповідають друкованому варіанту) у вигляді файлу:
 
  у текстовому редакторі Word, шрифт – Times New Roman, з розширенням .doc, кегль – 13;
  параметри сторінки – формат А-4, розташування тексту (таблиці) книжне, береги поля (верхній, нижній, лівий і правий краї) 20 мм;
  відстань між рядками 1 інтервал;
  кількість матеріалу однієї статті – не більше 10 стор. 
 
Стаття має передбачати такі обов’язкові структурні елементи:
 
·  УДК;
·  ім’я та прізвище, науковий ступінь, вчене звання автора;
·  назва статті;
·  анотації укр., рос. та англ. мовами; ключові слова;
·  розв’язання проблеми:
- загальна характеристика проблеми;
- аналіз досліджень, в яких започатковано розв’язання проблеми, виділення не вирішених її частин, котрим присвячується стаття;
- формування цілей (постановка завдання) статті;
- вирішення завдання та обґрунтування отриманих результатів;
·  висновки, пропозиції;
·  використана література (згідно з наказом ВАК України від 26.01.08 р. № 63);
·  підпис, адреса, телефон автора.
 

2)     Подавати рецензію на статтю (для осіб, які не мають наукового ступеня), підписану кандидатом або доктором наук.

Рецензія має висвітлювати такі питання:

 
·  актуальність теми;
·  новизна та обґрунтованість одержаних результатів;
·  наукова (практична) цінність результатів.
 

Шановні автори!      

Рукопис статті та рецензія мають бути ретельно вичитаними, виправленими і підписаними відповідними особами.                 
                                            
                                  
Організаційне та ресурсне забезпечення видання журналу покладається на НДІІП НАПрН України (за підтримки Університету «Україна»). Інформаційна підтримка здійснюється Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського НАН України та Університетом «Україна». Сфера розповсюдження - загальнодержавна. Мова видання - українська. 

Розсилка журналу здійснюється згідно з наказом ВАК України “Про затвердження Переліку установ і організацій, до яких обов’язково належить надсилати наукові видання, у яких публікуються основні результати дисертаційних робіт ” від 04.04.00 р. № 175. Матеріали статей також будуть опубліковані в електронному вигляді на сайті НДІІП НАПрН України.

Підготовлена стаття надається в НДІІП НАПрН України (e-mail: bvm777@ukr.net або pravo@ndcpi.org.ua, тел. : 234-94-56, контактна особа: Брижко Валерій Михайлович) для проведення попередньої оцінки. Після цього здійснюється оплата, а стаття передається до редакційної колегії журналу.

Реквізити для сплати послуг щодо публікації: ПІБ, Код ЄДРПОУ 25959933, р/р № 31251259111870, МФО 820172 в ГУДКСУ у м. Києві (з приміткою - "Науковий журнал "Інформація і право") – квитанцію можна роздрукувати  тут.

 


 
 
 
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання