А.M. НОВИЦЬКИЙ. Правове забезпечення взаємодії державних інформаційних ресурсів

УДК 342:002.55

А.M. НОВИЦЬКИЙ, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
начальник відділу НДЦ з проблем оподаткування
Національного університету ДПС України

 
    
    
  Анотація. До питання державного регулювання у сфері інформатизації, створення єдиної системи накопичення, зберігання та використання інформації - Національного депозитарію електронних інформаційних ресурсів.
Аннотация. К вопросу государственного регулирования в сфере информатизации, создания единой системы накопления, хранения и использования информации - Национального депозитария информационных ресурсов.
Summаry. As to government control in the sphere of informatization, creation of a single system of collection, storing and using of data - National information resources depository.
Ключові слова. Національний депозитарій електронних інформаційних ресурсів, єдина інформаційна база даних, інформатизація.
 
 
Розвиток інформатизації, комп'ютеризації дозволяє автоматизувати багато процесів з накопичення, аналізу, розподілу та пошуку інформації, що, в свою чергу, підвищує ефективність прийняття управлінських рішень.
Визначальним у доступі до інформації є можливість роботи із інформаційними базами тих чи інших міністерств та відомств. Досить багато таких систем є закритими. Тобто такими, що містять інформацію з обмеженим доступом або персональну інформацію фізичних осіб. Для широко доступу дана інформація є обмеженою. Проте, для здійснення державного регулювання тими чи іншими процесами в державі чи окремому регіоні державний чиновник повинен мати всебічну та повну інформацію для прийняття найоптимальнішого управлінського рішення. Це можливе через застосування інформаційних систем. Поєднання систем, які розроблені та адмініструються різними міністерствами та відомствами, є досить проблематичним із різних питань. Тому, на нашу думку, висвітлення проблем правового забезпечення інтегрування інформаційних систем підпорядкованих різним міністерствам та відомствам, в об'єднану державну систему є досить актуальним.
Проблеми правового забезпечення функціонування та використання баз даних, доступу до інформації, захисту інформації, захисту персональних даних фізичних осіб вивчали українські вчені: І. Аристова, К. Бєляков, В. Брижко, В. Гавловський, М. Гуцалюк, Р. Калюжний, Б. Кормич, А. Марущак, М. Швець, В. Цимбалюк та інші. Проте, невирішеними залишаються питання щодо створення та функціонування такої державної об'єднаної системи. Недостатньо визначено державну політику щодо створення та належного функціонування Національного депозитарію електронних ресурсів. Тому метою даної статі є дослідження правових основ створення та належного функціонування інформаційних баз даних міністерств та відомств, порядку доступу до інформації та можливості користуватись даною інформацію при прийнятті відповідних управлінських рішень…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання