АНДРЕЙЧУК В.С, КОРНІЛОВ І.Є, Системний аналіз місця і ролі інформаційної складової УКР-методології управління СМР-процесами

УДК 002.6:007

Андрейчук В.С,
Корнілов І.Є,
Генеральний директор видавництва “Академпрес”
кандидат фізико-математичних наук
 
 
Анотація. В статті досліджене місце і роль інформаційно-комунікаційних технологій в сучасних системах управління процесами суспільного розвитку глобального та міжнародного рівня, доведено збіг  загальних тенденцій застосування таких технологій при забезпеченні національної безпеки України.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, моделювання, системний аналіз, суспільство, процес, розвиток, безпека.
Аннотация. В статье исследовано место и роль информационно-коммуникационных технологий в современных системах управления процессами общественного развития глобального и международного уровня, доказано совпадение общих тенденций применения таких технологий при обеспечении национальной безопасности Украины.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, моделирование, системный анализ, общество, процесс, развитие, безопасность.
Summary. The article explores the place and role of ICT in modern systems of social control processes of global and international level, proven match the general trends of application of such technologies in ensuring the national security of Ukraine.
Keywords: information and communication technologies, modelling, systems analysis , society, process development, safety.
 
 
       Постановка проблеми. Глобальна архітектура регулювання міжнародного співробітництва налічує зараз понад 260 інститутів сприяння міжнародному розвитку (далі – СМР) різних категорій (різнопрофільні організації, асоціації, агенції, фонди, банки тощо). Тим не менше, в доповіді Генерального секретаря ООН “При більшій свободі: до розвитку, безпеки і прав людини для всіх” відмічалося [1], що на рубежі ХХІ сторіччя найбільш актуальна проблема полягала у “поглибленні нерівності” розвитку в багатьох регіонах світу, а також у країнах з перехідною економікою.
        Протягом останніх 15-ти років внаслідок сегментованої обмеженості доступу до потрібної ресурсної бази (сировинної, фінансової, транспортно-комунікаційної, науково-технологічної тощо) розвиток глобалізаційних та інтеграційних процесів актуалізував широке коло загроз світовій стабільності, зокрема: безпеці світового розвитку; міжцивілізаційним відносинам; політиці стратегічного партнерства. Досліджуючи широкий спектр офіційних матеріалів міжнародних організацій, національних інститутів, доповідей, досліджень, статистики СМР, автори роботи [2] дійшли висновку, що основна причина наявності негативних тенденцій в сфері сприяння розвитку полягає у відсутності цілісної системи управління СМР-процесами в рамках глобальної архітектури співробітництва. Такий стан речей потребував модернізації загальних підходів в системах управління різних рівнів з метою підвищення ефективності їх діяльності на тих чи інших напрямах досягнення поставлених цілей…

 

Видання НДІІП

Вибрані видання