АНДРЕЙЧУК В.С., Математична модель інформаційного відображення взаємодії економічної та політичної систем в Україні

УДК 002.6:007

АНДРЕЙЧУК В.С.,
шеф-редактор журналу “Інформація та безпека”
 
 
Анотація: Досліджено систему функціональних зв’язків інформаційно-комунікаційних індикаторів, що характеризують взаємодію економічної та політичної систем під час суспільних трансформацій. Отримано якісний результат дослідження, що відповідає уявленням про інформацію як про атрактор. Створено теоретичні засади, на підставі яких можуть бути розроблені ефективні методи та інформаційно-комунікаційні технології підтримки прийняття державних рішень з реалізації відповідних стратегій і програм.
Ключові слова: інформаційне суспільство, математична модель, політична система, інформаційно-комунікаційні технології, підтримка прийняття державних рішень, інформаційний атрактор.
Аннотация. Исследована система функциональных связей информационно-коммуникационных индикаторов, характеризующих взаимодействие экономической и политической систем во время общественных трансформаций. Получен качественный результат, отвечающий представлениям об информации как об атракторе. Созданы теоретические принципы, на основе которых могут быть разработаны эффективные методы и информационно-коммуникационные технологии поддержки принятия государственных решений по реализации соответствующих стратегий и программ.
Ключевые слова: информационное общество, математическая модель, информационно-коммуникационные технологии, поддержка принятия государственных решений, информационный атрактор.
 Summary.The system of functional relationships of information and communication indicators that characterize the interaction of economical and political systems during social transformation investigated. High-quality research results, which corresponds to the concept of information as the attractor obtained. A theoretical basis on which they may be effective methods and information and communication technology support decision making for the implementation of appropriate strategies and programs created.
Keywords: information society, mathematical model, the political system, information and communication technologies, supporting decision-making, information attractor.
 
        Постановка проблеми. В роботі [1] показано, що трансформаційні процеси, які спостерігалися в Україні впродовж 1991 – 2010 рр., розвивалися значною мірою під спільним впливом особливостей функціонування економічної E та політичної P систем суспільства. Доведено, що на базі інформаційних ресурсів, які продукувалися і розповсюджувалися в інформаційному просторі держави, можна сформувати дві групи інформаційно-комунікаційних індикаторів для систем E і P відповідно, які відображатимуть тенденції та динаміку розвитку зазначених систем, характеризуватимуть за певними ознаками настання у часі значущих подій у суспільному житті, обумовлених особливостями функціонування і взаємним впливом економічної та політичної систем…
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання