АНТОНЕНКО С.А., Правові та організаційні засади функціонування Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

УДК 342.9(075.8)

АНТОНЕНКО С.А.
заступник директора – завідувач науковим відділом системної  
інформатизації законотворчої діяльності НДІІП НАПрНУ
 
 
Анотація. Щодо організаційно-правових засад функціонування Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
Ключові слова: веб-сайт, бази даних, нормативно-правова інформація, концепція правової інформатизації, єдина державна система правової інформації, Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів.
Аннотация. Относительно организационно-правовых основ функционирования Единого государственного реестра нормативно-правовых актов.
Ключевые слова: веб-сайт, базы данных, нормативно-правовая информация, концепция правовой информатизации, единая государственная система правовой информации, Единый государственный реестр нормативно-правовых актов.
Summary. To the question of organizational and legal principles of functioning of Unified state register of legal and regulatory acts.
Keywords: website, data base, legal and regulatory information, concept of legal informatization, unified state system of legal information, Unified state register of legal and regulatory acts.
 
 
       Постановка проблеми. Кожен громадянин України має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
        З метою задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави органи державної влади та органи місцевого і регіонального самоврядування створюють інформаційні служби, системи, мережі, бази і банки даних, сукупність яких повинна складати єдину державну систему правової інформації, основоположні концептуальні підходи, ідеї створення та функціонування якої апробовані суспільством у часі й закріплені законодавством з урахуванням основних цілей і принципів, проголошених Організацією Об’єднаних Націй, Декларації принципів та Плану дій, напрацьованих на Всесвітніх зустрічах на вищому рівні з питань інформаційного суспільства (Женева, грудень 2003 року; Туніс, листопад 2005 року), а також узгоджені з основними напрямами державної інформаційної політики в Україні.
        На сьогодні це: забезпечення доступу кожного до інформації, рівних можливостей щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації; створення умов для формування в Україні інформаційного суспільства; забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб’єктів владних повноважень; створення інформаційних систем і мереж інформації, розвиток електронного урядування; постійне оновлення, збагачення та зберігання національних інформаційних ресурсів; забезпечення інформаційної безпеки України; сприяння міжнародній співпраці в інформаційній сфері та входженню України до світового інформаційного простору [1]…

 

Видання НДІІП

Вибрані видання