БЄЛЄВЦЕВА В.В., Правове регулювання міжнародних міграційних процесів (ст. 103-109)

УДК 342.9:343.326 (477)

Бєлєвцева В.В.,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
завідувач наукової лабораторії права міжнародної безпеки та протидії злочинам проти миру і безпеки людства НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. Статтю присвячено дослідженню правових питань регулювання міграційних процесів у світі. Розглянуто окремі аспекти історичних засад формування міждержавної міграції, складові системи міждержавного регулювання міграційних процесів. У роботі наведені підходи до удосконалення міжнародного контролю за міграційними процесами.
Ключові слова: міграція, міграційний процес, міграційне право, мігрант, трудова міграція, нелегальна міграція.
Summary. The article is devoted to research of legal aspects of adjusting of migratory processes in the world. The separate aspects of historical principles of forming of intergovernmental migration, components of the system of intergovernmental  migratory process adjusting are considered. The work offers approaches to the improvement of international control over migratory processes.
Keywords: migration, migratory process, migratory right, migrant, labour migration, illegal migration.
Аннотация. Статья посвящена исследованию правовых вопросов регулирования миграционных процессов в мире. Рассмотрены отдельные аспекты исторических принципов формирования межгосударственной миграции, составляющие системы межгосударственного регулирования миграционных процессов. В работе приведенны подходы к усовершенствованию международного контроля над миграционными процессами.
Ключевые слова: миграция, миграционный процесс, миграционное право, мигрант, трудовая миграция, нелегальная миграция.
 
 
       Постановка проблеми. Міграційні процеси, що мають місце у сучасному світі, є складовою частиною державної та внутрішньої політики держав, а її реалізація має бути пріоритетним завданням. Міграція впливає на різні сфери життєдіяльності суспільства (соціальну, економічну, зовнішньоекономічну, демографічну, сферу національної безпеки). Попри на активізацію міграційного законодавства, міграційне право ще не виокремилось у самостійну галузь права. Поступово триває процес формування такої галузі національного законодавства, як “міграційне право”. Як вважає Ю.А. Тихомиров, ця галузь відображає складні процеси у сфері міграційних відносин та має комплексний характер. Засадами системного регулювання є принципи та норми міжнародного права, включаючи акти міжнародних організацій та міждержавних об’єднань, а також міжнародних міграційних інститутів [1, с. 17]. Законодавчі норми, що регулюють правовідносини у сфері міграції, окрім конституційного, адміністративного та адміністративно-процесуального права, також містяться у трудовому, житловому та сімейному...
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання