БЄЛЄВЦЕВА В.В., Про адміністративну відповідальність за порушення вимог та правил інформаційного законодавства України: поняття та види

УДК 342.9
 
Бєлєвцева В.В.,
кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник
 
 
Анотація. У роботі наведені принципи адміністративної відповідальності за порушення вимог інформаційного законодавства.
Ключові слова: інформаційні правовідносини; інформаційне законодавство; інформаційна безпека; інформаційні правопорушення.
Аннотация. В работе приведены принципы административной ответственности за нарушение требований информационного законодательства.
 Ключевые слова: информационные правоотношения; информационное законодательство; информационная безопасность; информационные правонарушения.
Summary. In this research the principles of administrative responsibility for violation of requirements of informative legislation are given.
 Keywords: informational legal relations; informational legislation; informational safety; informational offences.
 
        Постановка проблеми. В основі діяльності інформаційного суспільства лежать: інформація, інформаційні ресурси та інформаційні продукти, а саме існування інформаційного суспільства засноване на обігу інформації. У зв’язку з цим основним призначенням інформаційного законодавства є регулювання відносин, що виникають у процесі обігу інформації. Правові проблеми обігу інформації досліджуються на основі моделі інформаційної сфери – сфери виробництва, перетворення і споживання інформації.
        Інформаційні правовідносини виникають, змінюються та припиняються в інформаційній сфері та регулюються інформаційно-правовими нормами. Будучи різновидом правових відносин, вони виражають усі основні ознаки правового відношення. До їх характерних особливостей можна віднести первинність інформаційно-правових норм, оскільки інформаційні правовідносини – це результат регулюючого впливу відповідної інформаційно-правової норми на суспільні відносини. Саме тому такі суспільні відносини набувають юридичної форми, тобто стають правовими. При цьому інформаційно-правова норма регламентує поведінку сторін суспільних відносин. Вона ж і забезпечує кореспонденцію взаємних обов’язків і прав суб’єктів – учасників певних відносин, а також їх юридичну відповідальність за поведінку, що не відповідає встановленим правовим нормам...
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання