БЄСЄДНА Л.Л., Особливості функціонування автоматизованої термінологічної системи законодавства

УДК 340.113(038)

Бєсєдна Л.Л.,
старший науковий співробітник НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. Щодо особливостей створення та функціонування автоматизованої термінологічної системи та результатів деяких статистичних досліджень термінології українського законодавства.
Ключові слова: термінологія, терміносистема, нормативно-правовий термін, нормативно-правовий акт, статистичні дослідження.
Аннотация. Относительно особенностей создания и функционирования автоматизированной терминологической системы и результатов некоторых статистических исследований украинского законодательства.
Ключевые слова: терминология, терминосистема, нормативно-правовой термин, нормативно-правовой акт, статистические исследования.
Summary. Regarding to the features of creating and functioning of the automated terminology system and results of some statistical researches of the Ukrainian legislation.
Keyword: terminology, terminological system, normative-legal term, normative-legal act, statistic researches.
 
 
        Постановка проблеми. На сьогодні теорії і практиці створення спеціальних електронних термінологічних систем приділяється багато уваги, тому що від вирішення задач систематизації, впорядкування та уніфікації наукової термінології залежить успішне впровадження новітніх інформаційних технологій та розвиток інформатизації суспільства. Термінології відводиться особливе місце в унормуванні простору юридичної законодавчої лексики – це один з ефективних засобів для індексування документів та виконання оперативного автоматичного пошуку і опрацювання даних, накопичених у великих масивах і потоках інформації.
Необхідність побудови термінологічної системи виникає з наступних причин [1]:
  • можливість користувача в режимі реального часу отримати законодавче тлумачення термінів, а також довідкову інформацію з різних актуальних питань, які можуть перед ним виникнути, за умов, що відповідь на них є в українському законодавстві;
  • необхідність правильного тлумачення термінів для практичного застосування законів та інших нормативних актів, що є гарантією запобігання помилкам і, як наслідок, різним неприємним колізіям, здатним завдати як збитків, так і більш серйозних проблем;
  • можливість аналізу існуючої нормативної термінології на предмет дублювання, суперечностей, прогалин та інших вад для подальшого їх усунення з метою її впорядкування та уніфікації.
        Метою статті є визначення окремих особливостей функціонування електронної термінологічної системи, її задач і функцій, представлення термінів у системі, а також результати статистичних досліджень термінології законів українського законодавства…
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання