БАКЛАН О.В., Сучасні правові проблеми адміністративних договорів у сфері підприємництва та господарської діяльності

УДК [342.9+346]:347.83/004

Баклан О.В.,
доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін
Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
 
 
Анотація. У статті розглянуто деякі сучасні теоретико-прикладні питання щодо укладання адміністративних договорів у сфері підприємництва.
Ключові слова: адміністративний договір, підприємництво, сфера публічного управління, сфера підприємництва.
Аннотация.  В статье рассмотрены некоторые современные теоретико-прикладные вопросы относительно заключения административных договоров в сфере предпринимательства.
Ключевые слова: административный договор, предпринимательство, сфера публичного управления, сфера предпринимательства.
Summary. The article discusses some recent theoretical and applied questions concerning the conclusion of administrative agreements in the field of entrepreneurship.
Keywords: administrative agreement, entrepreneurship, public administration, business sector.
 
 
        Постановка проблеми. Починаючи розгляд питань означеної проблематики варто за основу взяти ствердження, яке влучно характеризує комплексність та багатоаспектність правової проблеми щодо укладання адміністративних договорів у сфері підприємництва та господарської діяльності, а саме: “про укладання адміністративно-правових договорів можна розмовляти в декількох варіантах їх розуміння:
- договори (угоди) змішаного типу, в рамках яких адміністративно-правові елементи знаходять прояв частково поряд з юридичними інструментами, що використовуються іншими галузями права;
- договори (угоди) виконавчих органів з недержавними суб’єктами з приводу реалізації їх суб’єктивних прав. Цей варіант договорів (угод) також не слід вважати категорично адміністративно-правовими;
- договори (угоди) між різними суб’єктами виконавчої влади з приводу обcягу повноважень з практичної реалізації влади. Нині ось цей варіант договорів (угод) можна вважати суто адміністративно-правовими” [1, с. 279-280; 2, с. 47-63].
        Враховуючи зазначене спробуємо поглянути на окреслену проблему, маючи на увазі огляд останніх досліджень і публікацій, який показує, що в працях багатьох як зарубіжних так і вітчизняних вчених зазначена проблематика комплексно не досліджується, у змісті наукових праць, присвячених зазначеній проблематиці переважає виключно адміністративно-правовий аспект, що не є зовсім правильним (див. наприклад [3; 4] та ін.)…

 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання