БАЛАНЮК Н.Ю., Недержавні пенсійні фонди: інформаційно-правовий аспект

удк: 342.9: 347.73
 
БАЛАНЮК Н.Ю.,
здобувач наукового ступеню кандидата юридичних наук,
Національний університет державної податкової служби України
 
 
Анотація. В роботі розглянуті причини низького рівня інформаційно-правової роботи в сфері додаткового недержавного пенсійного забезпечення, надані пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази в даній галузі.
Ключові слова: недержавні пенсійні фонди, інформаційно-правове забезпечення, учасники фондів, Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення”.
Аннотация. В работе рассмотрены причины низкого уровня информационно-правовой работы в области дополнительного негосударственного пенсионного обеспечения, предложены пути по усовершенствованию нормативно-правовой базы в данной сфере.
Ключевые слова: негосударственные пенсионные фонды, информационно-правовое обеспечение, участники фондов, Закон Украины “О негосударственном пенсионном обеспечении”.
Summary. In this work the reasons for the low level of information-legal work in the field of supplementary private pension fund participants, and provided suggestions for improving the normative-legal framework in this field.
Keywords: unstate pension funds, informatively-legal providing, participants of funds, Law of Ukraine “About the unstate pension providing”.
 
        Постановка проблеми. На сьогодні “друге життя” недержавним пенсійним фондам надає нещодавно прийнятий Закон України “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи України”, в якому передбачається формування другого рівеня пенсійного забезпечення (накопичувальний рівень) через залучення недержавних пенсійних фондів [1]. Однак основним законодавчим актом, що забезпечив старт діяльності українських недержавних пенсійних фондів в суто правовому полі, став Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення” від 09.07.03 р. (далі – Закон), що набув чинності з 01.01.04 р. [2]. Отже, майже 8 років минуло від дня офіційного опублікування Закону, а досі питання інформаційно-правового забезпечення учасників недержавного пенсійного страхування підтверджують необхідність дослідження норм законодавства в контексті розширення прав суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення та розробки пропозицій щодо вдосконалення Закону.
        Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання інформаційно-правового забезпечення учасників недержавного пенсійного забезпечення не дістали окремого висвітлення, в принципі, в наукових працях вітчизняних науковців, хоча наявна теоретична база складається із праць вітчизняних та зарубіжних вчених-правників та вчених-економістів, що присвячені публічно-правовим питанням функціонування недержавних пенсійних фондів (далі – НПФ) (В.В. Басов, В.М. Бутузов, Ю.В. Вітка, Л.К. Воронова,    В.В. Гордієнко, Б.О. Зайчук, М.В. Лазебна, О.Г. Морозов, А.А. Нечай, А.З. Остапович, М.М. Папієв, І.А. Шамрай, В. Берг, А. Вагнер, Е. Девіс, Г. Кларк, В. Роїк, С. Фішер).
         Мета роботи. На засадах здійсненого аналізу правових джерел [1 – 2, 4, 5], а також їх застосування на практиці, з’ясувати причини низького рівня інформаційно-правової роботи в сфері додаткового недержавного пенсійного забезпечення, а також надати пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази в даній галузі...
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання