БАРАНОВ О.А., Інтернет речей (IоT): мета застосування та правові проблеми (ст. 31-44)

УДК 002.6:004:340.1+316.329.8

Баранов О.А.,
доктор юридичних наук, с.н.с.,
 керівник Центру теоретико-правових проблем інформаційної сфери
 НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. Аналізуються системні причини негативних результатів діяльності людства планетарного масштабу. Виявлено базове когнітивне протиріччя, що лежить в основі неефективності рішень, які приймаються людиною. Надається опис напрямку нейтралізації наявності когнітивного протиріччя на основі широкомасштабного використання технологій Інтернету речей. Виділяються серед ризиків і бар’єрів широкого впровадження технологій Інтернету речей правові бар’єри. Обговорюються системні проблеми в правовому регулюванні в умовах Інтернету речей, пропонуються варіанти стратегії, напрямків вирішення правових проблем.
Ключові слова: економіка, криза, Інтернет речей, правове регулювання, штучний інтелект.
Summary. The system causes of the planet-scale negative results of human activity are analyzed. The basic cognitive contradiction underlying the ineffectiveness of decisions made by a person is revealed. The direction of neutralization of the cognitive contradiction is described on the basis of large-scale use of Internet of things technologies. Legal barriers are highlighted among the risks and barriers to the widespread adoption of Internet of things technologies. Systemic problems in legal regulation in the conditions of the Internet of things are discussed, variants of strategy, directions of the solution of legal problems are offered.
Keywords: economy, crisis, Internet of things, legal regulation, artificial intelligence.
Аннотация. Анализируются системные причины негативных результатов деятельности человечества планетарного масштаба. Выявлено базовое когнитивное противоречие, лежащее в основе неэффективности решений, принимаемых человеком. Описывается направление нейтрализации наличия когнитивного противоречия на основе широкомасштабного использования технологий Интернета вещей. Выделяется среди рисков и барьеров широкого внедрения технологий Интернета вещей правовые барьеры. Обсуждаются системные проблемы в правовом регулировании в условиях Интернета вещей, предлагаются варианты стратегии, направления решения правовых проблем.
Ключевые слова: экономика, кризис, Интернет вещей, правовое регулирование, искусственный интеллект.
 
 
      Постановка проблеми. Серед вчених та практиків, політиків та економістів, гуманітаріїв та технарів, філософів та соціологів вже декілька десятиріч з наростаючою напругою точаться дискусії навколо теми майбутнього цивілізаційного розвитку. На фоні багатьох теорій та моделей розвитку, що жваво обговорюються як на міжнародних, так і на національних форумах, в останні 15 – 10 років особливу увагу привертає тема впровадження та використання практично у всіх сегментах соціальної активності людства технологій Інтернету речей (ІР, Internet of Things, IoT)...
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання