БАРАНОВ О.А., Правові особливості використання документів, переданих за допомогою електронних комунікацій

УДК 007: 366.63

БАРАНОВ О.А.,
кандидат технічних наук,
 лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки
 
 
Анотація. Про вдосконалення правових механізмів використання електронних документів та електронного цифрового підпису за умови застосування електронних комунікацій та Інтернет-технологій.
Ключові слова: документ, електронний документ, електронний цифровий підпис, електронні комунікації.
Аннотация. Об усовершенствовании правовых механизмов использования электронных документов и электронной цифровой подписи при условии применения электронных коммуникаций и Интернет-технологий.
Ключевые слова: документ, электронный документ, электронная цифровая подпись, электронные коммуникации.
Summary. On the improvement of the legal mechanisms for the use of electronic documents and electronic digital signature with the application of electronic communications and Internet technologies.
Keywords: document, electronic document, electronic digital signature, electronic communications.
 
 
        Постановка проблеми. Широке використання в процесі інформаційного обміну електронних повідомлень, тобто повідомлень які формуються, передаються і візуалізуються за допомогою комп’ютерної техніки, стало причиною виникнення дискусій з приводу визначення правового статусу таких повідомлень. Ця проблема загострилася останнім часом у зв’язку з включенням до законів, що регулюють цивільні правовідносини, новел, які дозволяють використовувати повідомлення, передані за допомогою електронних комунікацій, в тому числі і мережі Інтернет, в процесі укладання та реалізації договорів. Причиною виникнення правових проблем є особливості використання електронних комунікацій при передачі документів, які в даний час не одержали достатньої ідентифікації в науковій літературі. Все це зумовлює актуальність досліджень щодо визначення правових особливостей використання документів, що передаються за допомогою електронних комунікацій, зокрема за допомогою мережі Інтернет.
        Метою статті є дослідження деяких правових особливостей використання документів, переданих за допомогою електронних комунікацій.
  1. Виклад основного матеріалу. У Законі України “Про інформацію” в редакції 2011 року термін “документ” визначається так: документ – це матеріальний носій, який містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передача в часі і просторі [1]. Згідно з цим визначенням ми приходимо до абсурдної ситуації, коли до документів можна віднести електромагнітні хвилі або магнітні поля, оскільки вони є матеріальними носіями, за допомогою яких відбувається передача інформації в просторі та в часі…

 

Видання НДІІП

Вибрані видання