БАРАНОВ О.А., Соціальна та цифрова трансформації: джерело правових проблем (ст. 59-73)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243807

УДК 002.6:004:340.1+316.329.8

БАРАНОВ О.А.,
доктор юридичних наук, с.н.с., керівник Наукового центру цифрових трансформацій і права ДНУ ІІБП НАПрН України.
 
 
Анотація. Аналізується природа виникнення, сутність, зміст та особливості здійснення соціальної та цифрової трансформації. Обґрунтовується в інтересах правової науки визначення дефініцій термінів “соціальна трансформація” та “цифрова трансформація”. З’ясовуються джерела та зміст правових проблем, які можуть виникнути при формуванні правового забезпечення здійснення соціальної та цифрової трансформації у сучасному суспільстві. Наводяться приклади таких правових проблем.
Ключові слова: трансформація, соціальна трансформація, цифрова трансформація, інтернет речей, законодавство.
Summary. The nature of origin, essence, content and features of social and digital transformation are analyzed. The definition of the terms social transformation and digital transformation is substantiated in the interests of legal science. The sources and content of legal problems that may arise in the formation of legal support for social and digital transformation in modern society are clarified. Examples of such legal problems are given.
Keywords: transformation, social transformation, digital transformation, internet of things, legislation.
Аннотация. Анализируется природа возникновения, сущность, содержание и особенности осуществления социальной и цифровой трансформации. Обосновывается в интересах правовой науки определения дефиниций терминов социальная трансформация и цифровая трансформация. Выясняются источники и содержание правовых проблем, которые могут возникнуть при формировании правового обеспечения осуществления социальной и цифровой трансформации в современном обществе. Приводятся примеры таких правовых проблем.
Ключевые слова: трансформация, социальная трансформация, цифровая трансформация, интернет вещей, законодательство.
 
 
      Постановка проблеми. В останній період розвитку людства (3 – 4 століття) відбулося неочікуване та зростаюче в історичному контексті розширення, поглиблення та ускладнення економічних, виробничих, культурних, освітніх та інших соціальних зв’язків як в межах окремих держав, так і між державами. Одночасно, природньо відбулося значне кількісне та якісне збільшення суб’єктів суспільних відносин, які беруть участь або мають відношення до певних процесів в у суспільстві...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання