БАРСУЧЕНКО Ю.О., Кримінально-правові проблеми трансплантології в Україні: шляхи їх вирішення та перспективи розвитку (ст. 177183)

УДК  343.3/7

Барсученко Ю.О.,
студентка Навчально-наукового юридичного інституту
Національного авіаційного університету
 
 
Анотація. Стаття присвячена дослідженню складу злочину, передбаченого ст. 143 Кримінального кодексу України, а також автором сформовано та розкрито основний ряд проблем та недоліків, пов’язаних із законодавством щодо  транспланталогії в Україні. На основі наукових досліджень вітчизняних вчених, а також  власних висновків, що були зроблені в ході дослідження, в статті запропоновані певні шляхи вирішення проблем даної сфери.
Ключові слова: трансплантація, донор, реципієнт, анатомічні матеріали, органи, кримінально-правові проблеми.
Summary. The article is devoted to the investigation of the crime stipulated by the Article 143 of the Criminal Code of Ukraine, as well as the main series of problems and deficiencies related to transplantation legislation in Ukraine. On the basis of scientific researches of domestic scientists, as well as own conclusions, which were made during the study, the article offers some ways of solving problems of this sphere.
Keywords: transplantation, donor, recipient, anatomical materials, organs, criminal law issues.
Аннотация. Статья посвящена исследованию состава преступления, предусмотренного ст.143 Уголовного кодекса Украины, а также автором сформирован и раскрыт основной ряд проблем и недостатков, связанных с законодательством о транспланталогии в Украине. На основе научных исследований отечественных ученых, а также собственных выводов, которые были сделаны в ходе исследования, в статье предложены некоторые пути решения проблем данной сферы.
Ключевые слова: трансплантация, донор, реципиент, анатомические материалы, органы, уголовно-правовые проблемы.
 
 
    Постановка проблеми. Останнім часом спостерігається стрімке підвищення суспільного інтересу до проблем, що стосуються медичної сфери. А саме, до відносин, які виникають між лікарем та пацієнтом в процесі надання медичних послуг. Не викликає сумнівів, що правова база у сфері медичного обслуговування потребує вдосконалення, більш чіткого і точного роз’яснення та певної систематизації. Така потреба обумовлена тим, що в Україні стрімко погіршується стан медицини та загалом процес надання медичних послуг. Особливо гостро постає питання щодо правового регулювання трансплантації органів або тканин людини. Адже життя та здоров’я людини в Україні визнаються найвищою цінністю. Право людини на життя і здоров’я є пріоритетними серед прав, що захищає держава. Одним із засобів їх охорони є трансплантація органів та тканин людини. Необхідність удосконалення правової бази передусім пов’язана з особливим правовим становищем донора та реципієнта, специфіка їхніх відноси виявляється в тому, що кожен із них  має рівне право на життя...
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання