БАТИРГАРЕЄВА В.С., Кримінологічний аналіз загроз правам і свободам людини в інформаційному просторі під час карантину у зв’язку з пандемією CoVID-19 (ст. 121-131)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243816

УДК 343.3/.7:004.056 (477)

БАТИРГАРЕЄВА В.С.,
доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Державної наукової установи “Інститут інформації,  безпеки і права Національної академії правових наук України”,
директор НДІ ВПЗ ім. академіка В.В. Сташиса НАПрН України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3879-2237.
 
 
Анотація. У статті здійснено кримінологічний аналіз основних загроз правам і свободам людини, на які вона може наразитися в інформаційному просторі під час запровадження й реалізації карантинних заходів у зв’язку із пандемією CoVID-19. До таких загроз віднесено поширення неправдивої інформації, стигматизацію певних суб’єктів – окремих осіб, соціальних груп, народів, країн та правопорушення, вчинення яких стає можливим завдяки кіберпростору.
Ключові слова: інформаційний простір, пандемія CoVID-19, дезінформація, інфодемія, стигматизація, правопорушення.
Summary. The article provides a criminological analysis of the main threats to human rights and freedoms that may be encountered in the information space during the introduction and implementation of quarantine measures in connection with the CoVID-19 pandemic. Such threats include the dissemination of false information, the stigmatization of certain actors (individuals, social groups, peoples, countries) and offenses, which are made possible by cyberspace.
Keywords: information space, CoVID-19 pandemic, misinformation, infodemia, stigmatization, offenses.
Аннотация. В статье осуществлен криминологический анализ основных угроз правам и свободам человека, с которыми может столкнуться человек в информационном пространстве при введении и реализации карантинных мер в связи с пандемией CoVID-19. К таким угрозам отнесены: распространение ложной информации, стигматизация определенных субъектов (отдельных лиц, социальных групп, народов, стран) и правонарушения, совершение которых становится возможным благодаря киберпространству.
Ключевые слова: информационное пространство, пандемия CoVID-19, дезинформация, инфодемия, стигматизация, правонарушения.
 
 
      Постановка проблеми. Інформаційний простір як головний комунікатор соціуму є неодмінною складовою всіх процесів його життєдіяльності. Намагаючись розширити межі та можливості цього простору, людство завжди рухалося у напрямку відшукання нових засобів комунікації, що згодом призвело до формування інформаційного суспільства, феномен якого сьогодні досить активно досліджується у філософії, глобалістиці, соціології, інформатиці, педагогіці, мистецтві і навіть у футурології. У 2011 році вільний доступ до мережі Інтернет визнано ООН як фундаментальне право людини [1]. Наслідком цього є небачене раніше збільшення впливу інформаційної складової на соціальне буття, якими б концептуальними характеристиками ми його не наділяли – постіндустріальне, інформаційне, ринкове, громадянське [2, с. 5]...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання