БЕЛАНЮК М.В., УХАНОВА Н.С., Інформаційна культура особистості: сутність поняття (ст. 41-49)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243804

УДК: 37.015.3

БЕЛАНЮК М.В.,
 
 
УХАНОВА Н.С.,
кандидат юридичних наук, старший дослідник, учений секретар ДНУ ІІБП НАПрН України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3083-1732.
старший науковий співробітник ДНУ ІІБП НАПрН України. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2366-5166.
 
 
Анотація. У статті на основі широкого кола джерел здійснена спроба розкрити сутність поняття “інформаційна культура особистості”. Досліджено та узагальнено погляди вітчизняних і зарубіжних вчених, що стосуються сутності поняття “інформаційна культура особистості” та запропоновано авторське його визначення.
Ключові слова: культура, інформація, особистість, інформаційна культура особистості.
Summary. The article, based on a wide range of sources, attempts to reveal the essence of the concept of information culture of the individual. Authors investigate and generalize the views of domestic and foreign scientists concerning the essence of the concept of information culture of the individual and propose the author's definition of the studied concept.
Keywords: culture, information, individual, information culture of an individual.
Аннотация. В статье на основе широкого круга источников осуществлена попытка раскрыть сущность понятия “информационная культура личности”. Исследованы и обобщены взгляды отечественных и зарубежных ученых, касающиеся сущности понятия “информационная культура личности” и предложено авторское его видение.
Ключевые слова: культура, информация, личность, информационная культура личности.
 
 
      Постановка проблеми. Вперше за всю історію людства інформація і знання зайняли домінуючу позицію по відношенню до таких найважливіших категорій, як матерія і енергія. Пріоритет інформації у порівнянні з іншими благами і цінностями, набуття інформаційними ресурсами статусу стратегічних, визначається також і тим, що в будь-якій сфері діяльності, включаючи економічну, політичну, соціальну, перевагами володіють ті, хто володіє повнотою доступу до інформації та відповідними засобами її отримання, обробки, поширення і зберігання. Саме тому сучасний період розвитку людства правомірно пов’язують з розвитком інформаційного суспільства, рівень якого залежить не тільки від кількості і якості збереженої інформації та її доступності, а й від уміння нею користуватися у повсякденному житті...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання