БІЛАН І.А., Протидія тероризму: досвід ЄС (с. 67-73)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238338

УДК 343.326

БІЛАН І.А.,
науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту  спеціальної техніки та судових експертиз  Служби безпеки України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1237-1565.
 
 
Анотація. У статті аналізується досвід ЄС у сфері протидії тероризму. Розкриваються проблеми реалізації державної політики у цій сфері. Досліджуються вжиті країнами ЄС заходи, спрямовані на запобігання тероризму. Проаналізовано національне законодавство окремих європейських країн з питань протидії тероризму. Зроблено висновок, що сучасна міжнародна політика боротьби з тероризмом характеризується прийняттям актів, які враховують необхідність криміналізації всіх суспільно небезпечних проявів терористичної діяльності, посиленням міжвідомчого співробітництва, налагоджуванням зв’язків між регіональними антитерористичними структурами правоохоронних органів та спеціальних служб.
Ключові слова: тероризм, протидія, запобігання, терористична загроза, ЄС.
Summary. The article analyzes the EU experience in the field of counter-terrorism. Problems of implementation of the state policy in this sphere are explored. Measures taken by EU countries to prevent terrorism are being examined. The national legislation of some European countries on counter-terrorism is analyzed. The article concludes that the current international counter-terrorism policy is characterized by the adoption of acts that take into account the need to criminalize all socially dangerous acts of terrorism, strengthen interdepartmental cooperation between law enforcement and special services of foreign countries, establish links between regional counterterrorism structures.
Keywords: terrorism, counteraction, prevention, terrorist threat, EU.
Аннотация. В статье анализируется опыт ЕС в области противодействия терроризму. Раскрываются проблемные вопросы реализации государственной политики в этой области. Исследуются принятые в странах ЕС мероприятия, направленные на предотвращение терроризма. Проанализовано национальное законодательство отдельных европейских стран по воспросу противодействия терроризму. Сделан вывод о том, что современная международная политика борьбы с терроризмом характеризуется принятием актов, которые учитывают необходимость криминализации всех общественно опасных проявлений террористической деятельности, усилением межведомственного сотрудничеcтва, усовершенствованием связей между региональными антитеррористическими структурами правоохранительных органов и специальных служб.
Ключевые слова: терроризм, противодействие, предотвращение, терористическая угроза, ЕС.
 
      Постановка проблеми. Терористична загроза в світі знаходиться нині на досить високому рівні. Від неї потерпають як країни в яких тривають збройні конфлікти (передусім на Близькому Сході та в Африці), так і країни Заходу, які до останнього часу вважалися цілком безпечними з огляду на розвинену систему правоохоронних органів і спецслужб [1]. Якщо за період 2007 – 2013 рр. кількість терористичних актів в країнах ЄС зменшилася майже вчетверо, то в 2013 р. зафіксовано зростання на 39 %, а у 2015 р. спостерігався абсолютний пік (1077 випадків), що вдвічі перевищує показник 2013 р...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання