БЛИСТІВ Т.І., Нормативно-правове забезпечення в Україні питання утримання та поводження з військовополоненими та інтернованими особами в особливий період (ст. 117-123)

УДК 341.34 (477)

Блистів Т.І.,
керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України
 з питань національної безпеки і оборони
 
 
Анотація. У статті розглядаються актуальні питання необхідності нормативно-правового забезпечення в Україні проблеми утримання та поводження з військовополоненими та інтернованими особами відповідно до міжнародного гуманітарного права. В сучасних умовах зовнішньополітичних та військових викликів було прийнято політико-правове рішення і конфлікт на Сході України було названо “антитерористичною операцією”. Антитерористична операція проходила в умовах особливого періоду. Така ситуація призвела до виникнення низки проблем у визначенні правового статусу учасників конфлікту. Особливо це стосується осіб, які потрапили до полону. Саме тому, на сьогодні актуальним є створення державної системи для здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими й інтернованими особами в особливий період.
Ключові слова: агресія, конфлікт, особливий період, військовополонені, інтерновані особи, евакуація, пункт прийому військовополонених, табір для військовополонених та інтернованих осіб, органи юстиції, правоохоронні органи, правоохоронні органи спеціального призначення, оперативно-розшукові та контррозвідувальні заходи, нормативно-правове забезпечення, кримінально-виконавча служба, міжнародне гуманітарне право.
Summary. The article deals with the topical issues of the need for regulatory and legal support in Ukraine for the problem of the retention and treatment of war prisoners and interned persons in accordance with the international humanitarian law. Due to the foreign policy and military challenges,   a political and legal solution was made to call the conflict in the Eastern Ukraine an “anti-terrorist operation”. The anti-terrorist operation took place in a special period. This situation has led to several problems in determining the legal status of the conflict participants. This is very important for persons who have been captured. That is why today it is important to create a state system for the measures implementation to deal with the war prisoners and interned persons during a special period.
Keywords: aggression, conflict, special period, prisoners of war, interned persons, evacuation, point of reception of prisoners of war, camp of war prisoners and interned persons, law enforcement agencies, law enforcement bodies, special law enforcement bodies, investigative and counter-intelligence measures, regulatory and legal support, penal service, international humanitarian law.
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы необходимости нормативно-правового обеспечения в Украине проблемы содержания и обращения с военнопленными и интернированными лицами в соответствии с международного гуманитарного права. В современных условиях внешнеполитических и военных вызовов было принято политико-правовое решение и конфликт на Востоке Украины было названо “антитеррористической операцией”. Антитеррористическая операция проходила в условиях особого периода. Такая ситуация привела к возникновению ряда проблем в определении правового статуса участников конфликта. Особенно это касается лиц, которые попали в плен. Именно поэтому, сегодня актуальным является создание государственной системы для осуществления мероприятий по обращению с военнопленными и интернированными лицами в особый период.
Ключевые слова: агрессия, конфликт, особый период, военнопленные, интернированные лица, эвакуация,  пункт приема военнопленных,  лагерь для военнопленных и интернированных лиц, органы юстиции, правоохранительные органы, правоохранительные органы специального назначения, оперативно-розыскные и контрразведывательные мероприятия, нормативно-правовое обеспечение, уголовно-исполнительная служба, международное гуманитарное право.
 
 
       Постановка проблеми. Окупація Криму, триваючий збройний конфлікт на Сході України супроводжуються новими формами участі іноземних злочинних угрупувань та організацій, найманців, агентів спецслужб і підрозділів спеціального призначення. На жаль, сучасні реалії свідчать про повернення в практику міжнародних відносин вирішення суперечностей та спорів за допомогою сили або погрозою силою незважаючи на фундаментальний та загальновідомий принцип мирного співіснування держав, що знаходить своє відображення у багатьох міжнародно-правових документах [4; 8; 14]. Воєнні дії забирають людські життя, призводять до поранень, зникнення та переміщення людей, затримання осіб сторонами конфлікту тощо. Проблеми, спричинені збройним конфліктом, потребують негайного вирішення через розроблення відповідних заходів, враховуючи зобов’язання України щодо вимог міжнародного гуманітарного права...
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання