БОХЕНКО В.М., Удосконалення системи боротьби з тероризмом: досвід США (ст. 149-154)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243819

УДК 343.9:343.326

БОХЕНКО В.М.,
старший науковий співробітник Українського науково-дослідного  інституту спеціальної техніки та судових експертиз  Служби безпеки України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3579-4328.
 
 
Анотація. Стаття присвячена аналізу системи боротьби з тероризмом у США. Наведено систему суб’єктів боротьби з тероризмом. Вказано новації в антитерористичній діяльності правоохоронних органів та спеціальних служб США. Розглянуто окремі нормативні акти США у сфері боротьби з тероризмом. Відзначається роль громадськості у боротьбі з тероризмом, висвітлюються механізми залучення населення до цієї діяльності.
Ключові слова: боротьба з тероризмом, США, національна безпека, суб’єкти боротьби з тероризмом, терористична загроза, американське законодавство.
Summary. The article is devoted to the analysis of the counter-terrorism system in the United States. The system of subjects of fight against terrorism, and also innovations in anti-terrorist activity of law enforcement agencies and special services of the USA is defined. Some US regulations in the field of counter-terrorism are considered. The role of the public in the fight against terrorism is noted, the mechanisms of public involvement in this activity are highlighted.
Keywords: fight against terrorism, USA, national security, subjects of fight against terrorism, terrorist threat, American legislation
Аннотация. Статья посвящена анализу системы борьбы с терроризмом в США. Приведена система субъектов борьбы с тероризмом. Указаны новации в антитеррористической деятельности правоохранительных органов и специальных служб США. Рассмотрены отдельные нормативные акты США в сфере борьбы с терроризмом. Отмечается роль общественности в борьбе с терроризмом, освещаются механизмы привлечения населения к этой деятельности.
Ключевые слова: борьба с терроризмом, США, национальная безопасность, субъекты борьбы с терроризмом, террористическая угроза, американское законодательство.
 
 
      Постановка проблеми. Сьогодні боротьба з тероризмом є одним з найбільш проблемних питань міжнародної безпеки, глобальної взаємодії та співпраці. Сучасний тероризм давно вже став явищем інтернаціональним, транскордонним, глобальним, й таким, що загрожує не тільки окремим державам, а й міжнародній безпеці в цілому. В цьому плані цікавим є американський досвід протидії тероризму, оскільки в США створено власну масштабну загальнодержавну систему виявлення, запобігання і припинення терористичної діяльності. Спецслужби та правоохоронні органи США активно взаємодіють з цією метою з спеціальними службами інших країн, проводять активні операції за кордоном. В лютому 2015 року відповідні служби США підписали дві нових угоди з Європолом щодо протидії нелегальній міграції та іноземним бойовикам. Це забезпечило платформу для обміну інформацією щодо осіб, які забезпечують вербування та переправлення іноземних бойовиків, а також джерел їх фінансування [1]. У результаті цієї діяльності рівень терористичної загрози порівняно з країнам Європи понизився. Водночас, на думку американських аналітиків, у 2020 – 2021 рр. терористична загроза у США значно зросте через декілька факторів: президентські вибори та реакцію на кризу, пов’язану з поширенням інфекційної хвороби CoVID-19 [2, с. 380]...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання