БОРИСОВ О., Особливості правового режиму забезпечення інформаційної безпеки України, зумовлені Конституцією України (ст. 155-161)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243820

УДК 34.096

БОРИСОВ О.,
магістр права, аспірант ДНУ ІІБП НАПрН України.
 
 
Анотація. Стаття присвячена конституційним особливостям правового режиму забезпечення інформаційної безпеки України. Автором комплексно досліджено норми Конституції України, наукові напрацювання відносно поняття правового режиму і його особливостей, завдяки чому було виявлено ключові конституційні особливості правового режиму забезпечення інформаційної безпеки України і визначено відповідні конституційні засади, першочергові кроки реформування такого правового режиму.
Ключові слова: інформаційна безпека України, інформаційна війна, правовий режим, Конституція України.
Summary. Thе article is devoted to the constitutional features of the legal regime for ensuring information security of Ukraine. The author comprehensively investigated the norms of the Constitution of Ukraine, scientific developments regarding the concept of the legal regime and its features, due to which the key constitutional features of the legal regime of information security of Ukraine were identified and the relevant constitutional principles, priority steps of reforming such a legal regime were determined.
Keywords: information security of Ukraine, information war, legal regime, the Constitution of Ukraine.
Аннотация. Статья посвящена конституционным особенностям правового режима обеспечения информационной безопасности Украины. Автором комплексно исследованы нормы Конституции Украины, научные наработки относительно понятия правового режима и его особенностей, благодаря чему были выявлены ключевые конституционные особенности правового режима обеспечения информационной безопасности Украины и определены соответствующие конституционные принципы, первоочередные шаги реформирования такого правового режима.
Ключевые слова: информационная безопасность Украины, информационная война, правовой режим, Конституция Украины.
 
 
      Постановка проблеми. Минуло вже сім років з початку відкритої збройної агресії Російської Федерації проти України, наслідком якої стала анексія території АР Крим, частини Донецької і Луганської областей, істотні соціальна та економічна дестабілізація України...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання