БРИЖКО В.М., ПИЛИПЧУК В.Г., Безпека персональних даних: правові стандарти Європейського Союзу та сучасні прикладні проблеми (с. 17-28)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.1(36).238174

УДК 316.324.8

Брижко В.М.,
 
Пилипчук В.Г.,
доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук, с.н.с.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3941-1013.
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України.
ORSID: https://orcid.org/0000-0002-3754-4592.
 
 
Анотація. Стаття є продовженням низки наукових праць щодо стану, тенденцій і подальшого забезпечення безпеки персональних даних в умовах цифрової трансформації та пов’язаних з нею проблем правового регулювання нових суспільних відносин у цій сфері. Розглядаються та оцінюються ключові аспекти документів ЄС, затверджених останніми роками, зокрема, Регламенту GDPR, Директиви NІS і проекту правового акту про e-Prіvacy. Висвітлено основні критерії й актуальні проблемні питання, що потребують врегулювання в контексті імплементації правових норм ЄС та розвитку національного законодавства з питань захисту персональних даних.
Ключеві слова: безпека, персональні дані, правові стандарти, ЄС.
Summary. The article is a continuation of a number of scientific works on the state, trends and further ensuring security of personal data in the context of digital transformation and related problems of legal regulation of new social relations in this area. The key aspects of the EU documents approved in recent years, in particular, the GDPR Regulation, the NIS Directive and the draft legal act on e-Privacy, are considered and evaluated. The main criteria and topical issues that need to be addressed in the context of the implementation of EU law and the development of national legislation on personal data protection are highlighted.
Keywords: protection, security, personal data, European legal standards.
Аннотация. Статья является продолжением ряда научных работ, касающихся состояния, тенденций и перспектив дальнейшего обеспечения безопасности персональных данных в условиях цифровой трансформации, а также связанной с ней проблемой правового регулирования новых общественных отношений в этой сфере. Рассматриваются и оцениваются ключевые аспекты документов ЄС, утвержденных в последние годы, в частности, Регламент GDPR, Директива NIS и проект о e-Privacy. Освещены основные критерии и актуальные проблемы, которые требуют урегулирования в контексте имплементации правовых норм ЄС и развития национального законодательства по вопросам защиты персональных данных.
Ключевые слова: безопасность, персональные данные, правовые стандарты ЄС.
 
Постановка проблеми. Пошуки у вирішенні правових проблем щодо природи людських цінностей здійснюються з часів римського права й донині. Це пояснюється поступовими і доволі тривалими змінами у розумінні демократичних цінностей і прав людини, зокрема, у сфері захисту персональних даних. Формування теоретичних поглядів і правових приписів з питань недоторканності приватного життя має менш тривалий історичний шлях, який розпочався з кінця XVII століття...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання