БУЛАВІНА С.Є., Інформаційна освіта та громадсько-політичне життя селянства Західної України у 20-30-х роках ХХ-го століття (історико-правовий аспект)

УДК 37: 34?058. 244 (4778) (09) “1920 / 1930”

Булавіна С.Є.,
кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Волинського національного університету імені Лесі Українки
 
 
 
Анотація. У статті зроблено аналітичний огляд інформаційної освіти та громадсько-політичногожиття селянства Західної України у 20 30-х роках ХХ-го ст. Показано, що незважаючи на досить складне соціально-економічне становище та дискримінаційну національну політику окупаційних властей, у 1920 1930-х рр. селянство західноукраїнських земель досягло значного поступу в галузі освіти, позитивно вплинуло і на зростання його громадсько-політичної активності.
Аннотация. В статье сделан аналитический обзор информационного образования и общественно-политической жизни крестьянства Западной Украины в 20 30-х годах ХХ ст. Показано, что несмотря на достаточно сложное социально-экономическое положение и дискриминационную национальную политику оккупационных властей, в 1920 1930-х гг крестьянство западноукраинских земель достигло значительного прогресса в области образования, положительно повлияло и на рост его общественно-политической активности.
Summary. The article deals with analytical overview of education and socio-political life of the Western Ukraine peasantry in the 20 30-s of the twentieth century. In spite of the rather socio-economic status and discriminatory national policies of the occupying powers, in 19201930-ies the peasants of Western lands has made significant progress in education, positively influenced the growth of its socio-political activity.
Ключовіслова: інформація, освіта, національнаполітика, громадськікультурно-освітніорганізаціїтатовариства, ЗахіднаУкраїна, політикапольськогоуряду, кресовізакони.
 
        Постановка наукової проблеми, її значення. Вивчення проблеми у досліджувальний період досягло значного поступу в галузі освіти у якнайширшому розумінні цього слова, що своєю чергою позитивно вплинуло і на зростання його громадсько-політичної активності. Ці процеси були зумовлені кількома обставинами, насамперед, розгалуженою мережею сільських шкіл, покликаних забезпечити підготовку освіченої молоді для господарських та державних потреб тодішнього суспільства, зокрема для підготовки вихідців з села до служби у війську.
        Аналіз досліджень і публікацій. Серйозна наукова розробка. щодо досліджувальної проблеми була проведена сучасними польськими істориками та правниками. В своїх працях вони досить об'єктивно проаналізували політику польського уряду стосовно українського населення, акцентували увагу на українсько-польських протиріччях на кожному з етапів суспільного життя, а також намагались дослідити позицій українських партій в освітньому питанні.
        1. Суттєву допомогу в розумінні теми надали опубліковані державними архівами збірники документів про боротьбу українських трудящих проти гні­ту Польщі, але ідеологічна спрямованість підбору документів, призвела до їх однобокого характеру, що значно знизило наукову вартість даних видань [1]…
 
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання